Izrada Studije o unapređenju mjerenja u hidroelektrani

Datum objave: 21.12.2016. 13:22 / Izvor: Akta.ba, 21.12.2016.

Broj: UP -600/16

Datum: 18.11.2016 godine

 

Na osnovu člana 64. otav 1. tačka b) (Sl. glasnik BiH broj 39/14), i člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH: broj 39/14), člana 19. stav 2. tačka (e) Pravilnika o javnim nabavkama, člana 85. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama, na Preporuku Komisije za jzvne nabavke broj: 07-3111-09/16 od 07.11.2016. godine u predmetu nabavke usluga - Izrade Studije o unapređenju mjerenja u hidroelektrani, Uprava Preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđana

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Ugovor o nabavci usluga - Izrade Studije o unapređenju mjerenja u hidroelektrani, dodijeljuje se najbolje ocijenjenom ponuđaču Elektrotehnički institut Nikola Tesla d.o.o. Beograd za ponuđenu cijenu u iznosu od 14.890,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču ,Elektrotehnički institut Nikola Tesla d.o.o. Beograd, po protoku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Komercijalna i Pravna služba Zavisnog preduzeća.

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici,  istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke: u skladu sa članom 70. staz 6. Zakonz o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje i dostavlja se svim ponuđzčimz koji su učestvovzli u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: NO-54/16 od 08.08.2016. godine. Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00 KM bez PDV-a. Obavještenje o nabavci broj: 215-7-2-134-3-47/16 od 25.10.2016. godine.

Pismeni zahtjev upućen je sledećim ponuđačima:

1. Saturn Electricd.o.o. Beograd;

2. Elektrotehnički institut Nikola Tesla d.o.o. Beograd;

3.  P.E.C.S d.o.o. Beofad

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-3111-2/16 od 31.10.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku je predočila Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni ponuda br.07-3111-8/16 od 07.11.2016. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 07-3111-9/16 od 07.11.2016. godine za nabavku usluga - Izrade Studije o unapređenju mjerenja u hidroelektrani.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik. u kojem Je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2,

- da je blagovremeno zaprimljena 2 ponuda:

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

- da je ponude ponuđača "Elektrotehnički institut Nikola Tesla'"' d.o.o. Beograd prihvatljive i da je ponuda ponuđača Saturn Electric d.o.o. Beograd neprihvatljiva ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda: u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge: nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.. podzakonskim aktima.. internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Kriterijum najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1. "Elektrotehnički institut Nikola Tesla" d.o.o. Beograd

14.890.00 KM

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 14.890.00 KM bez PDV-a.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 19. stav 2. tačka (e) Pravilnika o javnim nabavkama, člana 85. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama; odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, naJkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnij BiH br.39/14).

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: ZP ;,Hidroelektrane na Vrbasu': a.d. ul.Svetog Save br.13; 70260 Mrkonjić Grad.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

UPRAVA PREDUZEĆA DIREKTOR

Mr Nedeljko Kesić

 

Dostavljeno:

- Ponuđaču,

- Direktoru Preduzeća,

- Komercijalnoj službi,

- Arhivi

- a-a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: