Izrada svijetleće reklame

Datum objave: 04.01.2017. 15:07 / Izvor: Akta.ba, 18.05.2016.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla

30.09.2016. godine        

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redni broj

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/dobavlj ačima u okvirnom sporazumu (Naziv, iD broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazumu (Vrijednost (bez PDV-a), period trajanja/rok izvršenja , rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenataug ovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvir nog

sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazumai ukupna utrošena vrijednost (sa PDV-om)

Napomena (obrazloženje)

33

45316000-5 Radovi na instalaciji

rasvjetnih i signalnih sistema

Direktni sporazum nabavka usluge izrade svijetleće reklame 867-8- 2-75/16

Tep-light d.o.o. Tuzla

4209633370005

6.000,00 KM. Plaćanje u roku 30 dana . Isporuka i montiranje u roku 30 dana.

   

18.05.16

Rn Io1-0011-930/2016 30.06.16 7.020,00

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: