Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022. godini-Poznanovići-Podosamče i obratno

Datum objave: 26.08.2021. 10:29 / Izvor: Akta.ba, 16.08.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SREBRENICA

NAČELNIK OPŠTINE

 

Srebrenica: 16.08.2021. godine

Broj: 01-014-332-6/L6/21

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni Glasnik Republike Srpske" broj:97/16) i člana 95. Stav 3. Statuta opštine Srebrenica ("Službeni glasnik opštine Srebrenica" broj:2/2018), a u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj:39/14), a u skladu sa Preporukom Komisije za javnu nabavku usluga „Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022.godini-kroz otvoreni postupak" br:01-014-332-5/21 od 16.08.2021.godine, Načelnik opštine donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga i to: „Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022.godini-kroz otvoreni postupak"

LOT 5: POZNANOVIĆI- PODOSMAČE I OBRATNO:

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku usluga „Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022. godini-kroz otvoreni postupak" br: 01-014-332-5/21 od 16.08.2021. godine te se Ugovor za javnu nabavku usluga „Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022.godini- kroz otvoreni postupak za LOT 5 : Poznanovići- Podosmače i obratno dodjeljuje se sljedećem ponuđaču:

 

D.O.O. „BRAĆA ATIĆ„ Šubin-Srebrenica, ul: Šubin bb, 75 430 Srebrenica za ponuđenu cijenu od:

47,31 KM (slovima četrdesetsedamkonvertibilnihmaraka i 31/00) (bez uračunatog PDV-a) po dnevnoj turi prevoza za predmetni LOT,

 

Član 2.

Prijedlog Odluke o nabavci usluga dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 (deset) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude. Za izvršenje ove odluke zadužuju se i ovlašćuje Odjeljenje za finanisje Opštinske uprave opštine Srebrenica.

 

Član 3.

Izabrani ponuđač je dostavio dokumentaciju iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama te nije dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostave originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na šeb-stranici opštine Srebrenica www.srebrenica.gov.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6). Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga„Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022.godini-kroz otvoreni postupak„ broj 01-014-332/21 od 30.07.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez uključenog poreza na dodatu vrijednost u iznosu od 17 % (PDV-17 %) je:

1.614,99 KM (slovima:jednuhiljadušeststotinačetrnaest i 99/100 konvertibilnih maraka) po dnevnoj turi

prevoza za sve LOT-ove Od čega procjena za LOT 5 : Poznanovići- Podosmače i obratno: Iznosi : 47,31 KM

Komisija za javnu nabavku usluga „Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022.godini" -kroz otvoreni postupak imenovana je Odlukom broj : 01-14-332-1/21 od 02.08.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 16.08.2021.godine Načelniku opštine Srebrenica Izvještaj/Zapisnik o radu broj 01-014-332-8/21 od 16.08.2021. godine.

U postupku utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda: 3 (tri) ponude:

1.         D.O.O. „BRAĆA ATIĆ„ Šubin-Srebrenica, ul:Šubin bb, 75 430 Srebrenica,

2.         D.O.O. „LAKI-NIN„ Skelani-Srebrenica, ul:Skelani bb, 75 430 Srebrenica i,

3.         D.O.O. „MIMO-GM„ Srebrenica, ul:Soloćuša bb, 75 430 Srebrenica,

 

Od kojih je za Lot 5 pristigla samo ponuda koja je dostavljena od strane D.O.O. „BRAĆA ATIĆ„ Šubin-Srebrenica, ul:Šubin bb, 75 430 Srebrenica

-           da su blagovremeno zaprimljene: 3 (tri) ponude:

1.         D.O.O. „BRAĆA ATIĆ„ Šubin-Srebrenica, ul:Šubin bb, 75 430 Srebrenica,

2.         D.O.O. „LAKI-NIN„ Skelani-Srebrenica, ul:Skelani bb, 75 430 Srebrenica i,

3.         D.O.O. „MIMO-GM„ Srebrenica, ul:Soloćuša bb, 75 430 Srebrenica.

 

Od kojih je za Lot 6 pristigla samo ponuda koja je dostavljena od strane D.O.O. „BRAĆA ATIĆ„ Šubin-Srebrenica, ul:Šubin bb, 75 430 Srebrenica

-           da su neblagovremeno zaprimljene: 0 (nula) ponuda, nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda

-           da su 3 (tri) ponude ponuđača prihvatljive i to ponude ponuđača:

1.         D.O.O. „BRAĆA ATIĆ„ Šubin-Srebrenica, ul:Šubin bb, 75 430 Srebrenica,

2.         D.O.O. „LAKI-NIN„ Skelani-Srebrenica, ul:Skelani bb, 75 430 Srebrenica i,

3.         D.O.O. „MIMO-GM„ Srebrenica, ul:Soloćuša bb, 75 430 Srebrenica.

Stim da za Lot 5 je pristigla ponuda koja je dostavljena od strane D.O.O. „BRAĆA ATIĆ„ Šubin-Srebrenica, ul:Šubin bb, 75 430 Srebrenica

-           da je 0 (nula) ponuda ponuđača neprihvatljiva. Nema ponuda za Lot 5 koje su neprihvatljive

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu ocjenu prispjelih ponuda, shodno pozivu .

Polazeći od naprijed navedenih konstatacija te činjenice da su tri ponude ponuđača prihvatnjive u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu, te da nema ponuda više ponuđača LOT 5 : Poznanovići-Podosmače i obratno (te da navedene ponude ispunjavaju uslove i Zahtjeve Ugovornog organa, nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom zakazana e-aukcija, te nije izvršeno rangiranje, tj: vrednovanje prema kriterijumu „Najniža cijena tehnički prihvatnjive ponude".

U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđači najbolje ocjenjeni sa prihvatljivim ponudama.

LOT 6:Šubin-Stožersko-Zeleni Jadar-Karačići-Podosmače-Osmače-Poznanovići i Obratno:

 

PODACI O NAJPOVOLjNIJEM PONUĐAČU

1.

Naziv / ime ponuđača

D.O.O. „BRAĆA ATIĆ„ Šubin-Srebrenica

2.

Adresa

Ul:Šubin bb, 75 430 Srebrenica

3.

Ukupna cijena (bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost u iznosu od 17 %)

47,31 KM

(bez uračunatog PDV-a) po dnevnoj turi prevoza za predmetni LOT,

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba u roku utvrđenom u članu 101. Zakona o javnim nabavkama Žalba se izjavljuje Načelniku opštine kao ugovornom organu, u pisanoj formi i mora biti urađena u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od 3 (tri). Žalba se može uložiti direktno na protokol Opštine Srebrenica ili preporučenom pošiljkom.

 

Načelnik opštine

Mladen Grujičić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: