Jednogodišnje produženje licence za forenzički program R-Studio Network Technician License

Datum objave: 08.07.2020. 13:00 / Izvor: Akta.ba, 01.07.2020.

Broj: 14-5-2-16-4-278-22/20

Istočno Sarajevo, 29.06.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj 103/14) i Preporuke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 14-5-2-16-4-278-18/20 od 29.06.2020. godine (u daljem tekstu: Preporuka) u postupku javne nabavke licenci za forenzičke programe i opremu, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja (u daljem tekstu: Agencija) donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka te se ugovor za javnu nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program "R-Studio Network Technician License" - LOT 4 dodjeljuje ponuđaču „SHOT" d.o.o., Zmajevačka cesta 55C, Zenica kao najpovoljnijem ponuđaču, za ponuđenu cijenu od 573,30 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Ova odluka objaviće se na veb stranici Agencije (www.afiv.gov.ba). a istovremeno će se uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za administraciju, finansije i analitičko-informatičke poslove.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenug je Odlukom o nabavci licenci za forenzičke programe i opremu broj: 14-5-2-16-4-278-4/20 od 08.06.2020. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Obavještenje o nabavci broj: 150-7-1-39-3-4/20 poslato je na objavu na portal javnih nabavki 09.06.2020. godine.

Krajnji rok za prijem ponuda određen je za 19.06.2020. godine do 12.30 časova.

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 14-5-2-16-4-278-10/20 od 18.06.2020. godine.

Komisija za predmetnu javnu nabavku (u daljem tekstu: Komisija) dostavila je direktoru Agencije Zapisnik o pregledu i opjeni ponuda broj: 14-5-2-16-4-278-17/20 od 29.06.2020. godine i Preporuku broj: 14-5-2-16-4-278-18/20 od 29.06.2020. godine.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i opjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je konstatovano sljedeće:

1.         da je ukupan broj pristigih ponuda dvije

2.         da su blagovremeno zaprimljene dvije ponude

3.         da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

4.         da cijene ponuda nakon provedene e-aukcije izgledaju kao u Tabeli 1.

 

Tabela 1

Nabavka jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program "R-Studio Network Technician License" - LOT 4

 

 

 

Cijena

 

Cijena ponude sa uključenim

popustom bezPDV-a u KM

Cijena

Cijena

Cijena

r.b.

Naziv ponuđača

ponude sa uključeni m

popustom bez PDV-a uKM

Ponuđeni popust

ponude sa uključenim

popustom i PDV-om uKM

ponude nakon proveden e e-

aukcije bez PDV- a

ponude nakon proveden e e-

aukcije bez PDV- a

1.

"SHOT" d.o.o.

 

 

 

 

 

 

Zenica

500,00

 

500,00

585,00

490,00

573,30

 

"MIBO

 

 

 

 

 

 

2.

KOMUNIKACIJE " d.o.o. Sarajevo

500,00

-

500,00

585,00

500,00

585,00

 

5. da je Komisija ponudu ponuđača "SHOT" d.o.o. Zenica za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program "R-Studio Network Technician License" - JIOT 4 ocijenila kao prihvatljivu. Ponuđač je dostavio sve kvalifikacione dokumente propisane tenderskom dokumentacijom na propisan način, te tehnička specifikacija ponuđenih roba zadovoljava uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu provedenog konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program "R-Studio Network Technician License" - JIOT 4 na osnovu kriterija „najniža cijena", ponuda ponuđača "SHOT" d.o.o. Zenica odabrana je kao najpovoljnija sa ukupnom cijenom ponude sa PDV-om od 573,30 KM (490,00 KM bez PDV-a).

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor Agencije nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke, te je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Na osnovu prethodno navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: