Jednokratne maske za lice

Datum objave: 18.02.2021. 12:52 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVACKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

Broj: 02-1-64/21-3

Ljubuški, 29.01.2021. godina

 

Na temeliu članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i

Zapisnika^ o otvaranju, pregledu, i ocjeni ponuda u postupku provedbe ^l^^nZ 02 4-33/21-1 u postupku javne nabave robe "Nabava jednokratnih mask, za lice ministar

unutarnjih poslova donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Članak 1.

Prihvaća se Zapisnik o otvaranju, pregledu, i ocjeni ponuda u postupku provedbe izravnog sporazuma broj: 02-4-33/21-1 od 25. siječanj 2021. godine i preporuka da se Ugovor za javnu

nabavu robi "Nabava jednokratnih maski za lice", provedenu putem izravnog sporazuma u Ministarstvu unutarnjih poslova županije Zapadnohercegovačke, sklopi s PROFESSIONAL d.o.o. iz Viteza za ukupnu ponuđenu cijenu od 2.992,00 KM (slovima, dvijetisućedevetstodevedesetdvije konvertibilne marke) sa popustom bez PDV-a.

 

Članak 2.

Roba koja se nabavlja je slijedeća:             .

a) Jednokratne maske za lice, troslojne - 35 200 (slovima: tridesetpettisućadvjesto) komada.

 

Članak 3.

Ugovor za javnu nabavu robe iz članka 2. ove Odluke dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju po proteku roka od 5 (slovima: pet) dana, računajući od dana kada je ponuditelj primio

ovu Odluku.

 

Članak 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor potpore.

 

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se na web - stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s upućivanjem izabranom ponuditelju, koji je sudjelovao u postupku javne nabave, u skladu s člankom 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama. 

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom konačnosti.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka, broj: 02-1-64/21, dana 18. siječanj 2021. godine, koja po vrijednosnim razredima ulazi u okvire izravnog sporazuma sukladno članku 90. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

Dana 20. siječanj 2021. godine pristigla je ponuda Ponuditelja FIS-PROFESSIONAL d.o.o. iz Viteza koja ispunjava sve zahtjeve iz Poziva za dostavu ponude s ukupnom cijenom od 2.992,00 KM (slovima: dvijetisućedevetstodevedesetdvije konvertibilne marke) sa popustom bez PDV-a

Na temelju izloženog odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana prijema ove Odluke, a podnosi se putem Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: