Jednokratne medicinske maske sa gumicom, 2000 komada

Datum objave: 16.11.2020. 10:15 / Izvor: Akta.ba, 06.11.2020.

OPĆINA SANSKI MOST

OPĆINSKI NAČELNIK

 Služba za finansije, trezor i zajedničke poslove

 

Вгој:04-11-2741/20

Datum: 22.10.2020.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) najniža cijena, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04-11-2741/20 od 19.10.2020. godine, u postupku javne nabavke - Nabavka medicinske opreme za potrebe OIK-a: Lot 1.-Nabavka jednokratnih medicinski maski, 2000 komada, po ovlaštenju Općinskog načelnika, Sekretar općinskog organa uprave donosi:

 

ODLUKU

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 04-11-2741/20 od 22.10.2020. godine i ugovor za javnu nabavku: -Nabavka medicinske opreme za potrebe OIK-a: Lot L-Nabavka jednokratnih medicinski maski, 2000 komada, ponuda broj: 1146/20 od 05.10.2020. godine, dodijeljuje se ponuđaču "Bawariamed" d.o.o. Banja Luka za ponuđenu cijenu od 500,00 KM bez PDV-a (cijena sa PDV-om iznosi 585,00 KM), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "Bawariamed" d.o.o. Banja Luka po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za finansije, trezor i zajedničke poslove.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sanskimost.gov.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Rješenjem o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-11-2741/20 od 23.09.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke za Lot 1. bez PDV-a je 400,00 KM.

objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 24.09.2020."godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen, istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki, na tri adrese.

Komisija za javnu nabavku, imenovana je Rješenjem broj:04-l 1-2741/20 od 25.09.2020. godine, dostavila je dana 22.10.2020. godine Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-11-2741/20 od 22.10.2020. godine, u postupku javne nabavke: Nabavka medicinske opreme za potrebe OIK-a: Lot 1.-Nabavka jednokratnih medicinskih maski, 2000 komada.

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2(dvije).

- da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude.

- da je ponuda "Bawariamed" d.o.o. Banja Luka prihvatljiva.

 

Naziv / ime ponuđača                          Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1 "Bawariamed" d.o.o. Banja Luka          500,00

 

Ponuda ponuđača "Krajina Group"d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva iz razloga što ne sadrži ovjerenu kopiju uvjerenja nadležnog organa- Agencije za lijekove i medicinska sredstva o upisu medicinske opreme u Registar medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovim, tačka 3.4. "U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti član 49, Zakona", pod a) tenderske dokumentacije.

E-aukcija nije zakazana a ni održana jer je samo jedna ponuda prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka. Sekretar općinskog organa uprave nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača                             Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1 "Bawariamed" d.o.o. Banja Luka          500,00

 

Izabrani ponuđač "Bawariamed" d.o.o. Banja Luka, ponuda broj: 1146/20 od 05.10.2020. godine, je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 500,00 KM bez PDV- a (ukupna cijena sa PDV-om iznosi 585,00 KM).

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b), najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH, Filijala Mostar, putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: