Kablovski pribor za potrebe elektrodistributivnih podružnica

Datum objave: 23.08.2021. 13:57 / Izvor: Akta.ba, 19.08.2021.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH

d.d.-Sarajevo 

 

Sarajevo, 18 -08- 2021

Broj 02-26215/21

 

Na osnovu članova 27., 70. stav 3. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Sl.glasnik BiH”, br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: N0-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine donosim,

ODLUKU

o dodjeli ugovora za nabavku kablovskog pribora za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP

Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Član 1.

Ugovor za nabavku kablovskog pribora za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, po okončanom pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci broj: 2000032647, pokrenutom po osnovu uspostavljenog sistema kvalifikacije, dodjeljuje se ponuđaču:

MALCom d.o.o. Sarajevo

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka.

 

Obrazloženje:

U predmetnom pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci, objavljenom na portalu Agencije za javne nabavke (www.ejn.gov.ba), pod brojem obavještenja: 986-3-1-154/21, ponude su u utvrđenom roku dostavili sljedeći ponuđači:

1.         POWERDIS d.o.o. Bihać

2.         MALCom d.o.o. Sarajevo

Ponude navedenih ponuđača su ispunile sve zahtijevane uslove iz tenderske dokumentacije, te je na osnovu Poziva za dostavu konačnih ponuda, dana 28.7.2021. godine održano otvaranje konačnih ponuda.

S obzirom da su konačne ponude dostavili kvalifikovani ponuđači koji su ispunili uslove iz tenderske dokumentacije i prihvatili prijedlog ugovora i odredbe iz tehničke specifikacije, dana 5.8.2021. godine je održana e-aukcija u trajanju od 10 minuta. Na e-aukciji ponuđači koji su zadovoljili uslove zahtijevane  tenderskom dokumentacijom su izvršili snižavanje cijena svojih ponuda, o čemu je sačinjen i Izvještaj o toku i završetku e-aukcije.

Nakon provedene e-aukcije, a prema kriterijumu “najniža cijena”, izabran je ponuđač MALCom d.o.o. Sarajevo, čija cijena ponude iznosi 378.545,09 KM (bez PDV-a) i ista je u okviru planiranih sredstava za predmetnu nabavku koja iznose 378.929,60 KM (bez PDV-a).

Obzirom na izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo) u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

Dostaviti:

Ponuđačima

Sektor za komercijalne poslove a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: