Kablovski pribor

Datum objave: 20.10.2016. 13:24 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2016.

Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje

ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka

UPRAVA PREDUZEĆABroj: 2820

Dana, 19.07.2016.Na osnovu člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka - prečišćeni tekst, člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 2820 od 14.07.2016. godine u postupku javne nabavke „sitni spojni, ovjesni, izolacioni i ostali materijal", Uprava Preduzeća donosi sljedećuODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku br.: 12-11/16 - Lot 5Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 2820 od 14.07.2016. godine, te se Ugovor-okvirni sporazum o javnoj nabavci u postupku: „nabavka sitnog spojnog, ovjesnog, izolacionog i ostalog materijala - kablovski pribor" dodjeljuje ponuđaču: „Elnos BL" d.o.o. Banja Luka, čija cijena ponude iznosi 98.997,06 KM (bez PDV-a), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba investicija.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2) Zakona o javnim nabavkama BiH.
 

Obrazloženje

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka za dostavu ponuda. Planirano je zaključenje ugovora-okvirnog sporazuma na iznos predmetne javne nabavke od 100.000,00 KM (bez PDV-a).

Komisija za javnu nabavku Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća broj: 2820 od 13.07.2016. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 2820 od 14.07.2016. godine u postupku javne nabavke „nabavka sitnog spojnog, ovjesnog, izolacionog i ostalog materijala - kablovski pribor".
U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda i o tome sačinila odgovarajuće zapisnike, kojima se konstatuje sl=edeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda za predmetni Lot jedna,

- da je blagovremeno zaprimljeno za predmetni Lot jedna ponuda,

- da je jedna ponuda prihvatljiva.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, u skpadu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, sa sljedećim parametrom (ponuđena cijena: 98.997,06 KM - bez PDV-a).

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, nesporno je utvrđeno da ponuđač kompetentan, pouzdan i sposoban da izvrši isporuku robe koja je predmet nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 70. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.
 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, na adresu ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 95, 78000 Banja Luka, u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se dostavlja u pisanom obliku na način kako je to definisano članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: