Kalibracija uređaja za mjerenje retrorefleksije vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije

Datum objave: 18.02.2021. 15:26 / Izvor: Akta.ba, 17.02.2021.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske'’

 

Broj: 02-01-JH-6413/20

Dana, 17.02.2021.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH" broj: 39/14) i članova 40. i 42. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi PC" d.o.o. Banja Luka, na preporuku Komisije za nabavku u postupku javne nabavke usluga "Kalibracija uređaja za mjerenje retrorefkleksije vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije" referenca 199/20., v.d Direktor je donio

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Izvještaj i preporuka Komisije za nabavku broj: 02-01-JH-6413/20 od 08.02.2021. godine i ugovor za nabavku usluga "Kalibracija uređaja za mjerenje retrorefkleksije vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije", referenca 199/20, dodjeljuje ponuđaču "CENTRONIX d.o.o. Banja Luka, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, za ponuđenu cijenu od 16.880,00 KM sa popustom (bez PDV-a), 19.749,60 KM (sa PDV-om), ponuda broj: 047/21 od 02.02.2021. godine.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, "CENTRONIX d.o.o. Banja Luka, u skladu sa članom 98. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za pravne poslove.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na veb stranici www.putevirs.com istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skpadu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JH-6413/20 od 30.12.2020. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Javne nabavke. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 17.094,02 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750-1-2-5-3-30/21 je poslato na objavljivanje i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 20.01.2021. godine. Komisija za nabavku je imenovana Rješenjem Direktora broj: 02-01-JH-6413/20 od 30.12.2021. godine.

Komisija za nabavku je dana 08.02.2021. godine dostavila v.d. direktoru Izvještaj o radu sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-01-JH-6413/20 i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JH-6413/20 u postupku javne nabavke usluga "Kalibracija

uređaja za mjerenje retrorefkleksije vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije", referenca 199/20.

U dostavljenom Izvještaju o radu Komisija za nabavku je konstatovala da je u toku provođenja predmetnog postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;

-           da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da je primljena ponuda ponuđača "CENTRONIX d.o.o. Banja Luka prihvatljiva ponuda.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za nabavku pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača koji čine Grupu ponuđača, te ocjenu prispjele ponude u skladu sa kriterijumom za dodjelu ugovora iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka nisu nađeni razlozi, nepravilnosti, niti propusti u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za nabavku u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrana Grupa ponuđača najbolje ocijenjeni ponuđač na osnovu izabranog kriterijuma "najniže cijene" kako slijedi:

 

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude

"CENTRONIX d.o.o. Banja Luka

19.749,60 KM

 

Ponuđač je izabran primjenom kriterijuma najniže cijene koja je ponuđena u iznosu od 19.749,60 KM (sa PDV-om).

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama i članova 40. i 42. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi PC" d.o.o. Banja Luka, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

v. d. Direktor Davor Kostrešević, dipl.inž.građ.

 

Dostaviti:

-           Ponuđač

-           a/a (2H)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: