Kancelarijski materijal za I mjesec u 2021. godini

Datum objave: 18.02.2021. 09:09 / Izvor: Akta.ba, 11.01.2021.

REPUBLIКA SRPSКA 

OPŠTINA RUDO

NAČELNIК OPŠTINE

 

Broj: 02-404-3/21 

Datum: 11.01.2021.god. 

 

  

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19), člana 70. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 67. Statuta opštine Rudo ( „Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 4/17) i člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 02-020-3/15 od 27.02.2015.god., Načelnik opštine Rudo donosi:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U postupku javne nabavke, putem direktnog sporazuma, a koji se odnosi na „Nabavku kancelarijskog materijala za I mjesec u 2021. godini“ ponudu je dostavio sledeći ponuđač:

 

1. ZTR „Napredak“ Rudo , na iznos od 394,23 КM bez PDV-a, odnosno 461,25 КM sa PDV-om;

 

II

Кriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Nakon otvaranja i pregleda ponude utvrđeno je da prispjela ponuda ZTR „Napredak“ Rudo, ispunjava sve uslove u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da se sa ponuđačem ZTR „Napredak“ Rudo, pristupi zaključivanju ugovora.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku opštine Rudo“ i na veb stranici opštine Rudo.

 

DOSTAVITI:

1. Ponuđaču,

2. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: