Kancelarijski materijal za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Datum objave: 24.08.2021. 10:20 / Izvor: Akta.ba, 24.08.2021.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH

d.d.-Sarajevo    

 

Sarajevo,1 7 -08- 2021.godine

Broj: 03-26050/21

 

Na osnovu člana 25., člana 32. stav (1), člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) i člana 71. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo-Prečišćeni tekst, broj: NO-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine, člana 15., člana 27., člana 73. stav (1), (2), (3), (4), (5) i (8) i člana 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) i člana 7. stav (1) tačka 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06- 14208/20 od 29.05.2020. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupkujavne nabavke broj: OP EDTZ-16/21 - Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 24 mjeseca,

je:

„WINNER" d.o.o. Tuzla

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

Otvoreni postupak javne nabavke, broj: OP EDTZ-16/21 - Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 24 mjeseca, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke i imenovanju Komisije za nabavku broj: 03-5-63-14394/2021 od 10.06.2021. godine. Ugovorni organ je dana 10.06.2021. godine, objavio obavještenje o nabavci broj: 1426-1-1-92-3-72/21, na web stranici www.ejn.gov.ba i sažetak obavještenja u „Službenom glasniku BiH", broj: 37/21 od 18.06.2021. godine. Ponude su blagovremeno dostavili slijedeći ponuđači:

1.„DEFTER" d.o.o. Sarajevo          541.982,40 KM bez PDV-a

2.„R&S" d.o.o. Sarajevo  549.959,78 KM bez PDV-a

3.„PLAN PLUS" d.o.o. Zenica        437.351,97 KM bez PDV-a

4.,,AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo       549.497,00 KM bez PDV-a

5.,,WINNER" d.o.o. Tuzla              437.815,45 KM bez PDV-a

Komisija za nabavku, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda i utvrdila sljedeće: U skladu sa članom 17. (Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske cijene) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (Službeni glasnik BiH, broj 90/14),

ponuđačima „DEFTER" d.o.o. Sarajevo, „PLAN PLUS" d.o.o. Zenica i ,,AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo je dana 30.07.2021. godine, upućen Zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške u ponudi. Ispravka računske greške u ponudi ponuđača „DEFTER" d.o.o. Sarajevo se sastojala u sljedećem: U Obrascu za cijenu ponude - Aneks 3 za stavku 31. „Koverta amerikan sa prozorom i štampom" pogrešno je upisan ukupan iznos 150,00 KM, a treba da bude upisan iznos 1.500,00 KM. Zbog navedene računske greške proizašla je nova ukupna cijena ponude bez PDV-a u iznosu od 543.332,40 KM bez PDV-a, dok je iznos PDV-a 92.366,51 KM i iznos ukupne cijene ponude sa PDV- om 635.698,91 KM. Ponuđač „DEFTER" d.o.o. Sarajevo je prihvatio ispravku računske greške i dana 04.08.2021. godine dostavio ispravku iste.

Ispravka računske greške u ponudi ponuđača „PLAN PLUS" d.o.o. Zenica se sastojala u sljedećem: U Obrascu za cijenu ponude - Aneks 3 za „ukupna cijena ponude bez PDV-a" pogrešno je upisan iznos 437.351,97 KM, a treba da bude upisan iznos 437.451,97 KM.

Zbog navedene računske greške proizašao je novi iznosu PDV-a 74.366,83 KM i iznos ukupne cijene ponude sa PDV-om 511.818,80 KM. Ponuđač „PLAN PLUS" d.o.o. Zenica je prihvatio ispravku računske greške i dana 04.08.2021. godine dostavio ispravku iste.

Ispravka računske greške u ponudi ponuđača ,,AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo se sastojala u sljedećem:

U Obrascu za cijenu ponude - Aneks 3 za stavku 19. „Fascikla PVC "U"" pogrešno je upisan ukupan iznos 2.700,00 KM, a treba da bude upisan iznos 27.000,00 KM, te za stavku 25. „ Koverta A3 " pogrešno je upisan ukupan iznos 567,00 KM, a treba da bude upisan iznos 5.670,00 KM.

Zbog navedene računske greške proizašla je nova ukupna cijena ponude bez PDV-a u iznosu od 578.900,00 KM bez PDV-a, dok je iznos PDV-a 98.413,00 KM i iznos ukupne cijene ponude sa PDV- om 677.313,00 KM. Ponuđač ,,AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo je prihvatio ispravku računske greške i dana 03.08.2021. godine dostavio ispravku iste.

Komisija je utvrdila da ponude ponuđača: „DEFTER" d.o.o. Sarajevo, „R&S" d.o.o. Sarajevo, „PLAN PLUS" d.o.o. Zenica, ,,AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo i ,,WINNER" d.o.o. Tuzla ispunjavaju sve zahtjeve tražene tenderom i iste su ocijenjene kao prihvatljive.

S obzirom daje u tenderskoj dokumentaciji predviđeno da će "Ugovorni organ u predmetnom postupku omogućiti podnošenje cijena putem sistema e-aukcije", nakon izvršenog pregleda i ocjene pristiglih ponuda, planirana e-aukcija zakazana je za dan 09.08.2021. godine u 10:00 sati. Na osnovu provedene e- aukcije, u skladu sa Izvještajem o toku i završetku e-aukcije, izvršena je konačna ocjena ponuda.

Najpovoljnija ponuda, na osnovu kriterija "najniža cijena" je ponuda ponuđača ,,WINNER" d.o.o. Tuzla sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 409.515,00 KM bez uračunatog PDV-a. Ukupna ocjena ponuda - izbor najpovoljnijeg ponuđača prema zahtjevima i postupku ocjenjivanja datih u tenderskom dokumentu:

Naziv ponuđača i sjedište

Iznos ponude KM bez PDV-a prije provedene e-aukcije

Iznos ponude KM bez PDV-a nakon provedene e- aukcije

Osvojena pozicija

,,WINNER" d.o.o. Tuzla

437.815,45

409.515,00

1

„PLAN PLUS" d.o.o. Zenica

437.451,97

410.000,00

2

„DEFTER" d.o.o. Sarajevo

543.332,40

425.000,00

3

,,AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo

578.900,00

430.000,00

4

„R&S" d.o.o. Sarajevo

549.959,78

549.959,78

5

U skladu sa naprijed navedenim, Komisija za nabavku je, na osnovu ukupne ocjene ponuda, po kriteriju „najniža cijena" predložila izbor društva ,,WINNER" d.o.o. Tuzla kao najpovoljnijeg ponuđača sa ponudom u iznosu od 409.515,00 KM bez PDV-a sa kojim će se zaključiti okvirni sporazum na period od 24 mjeseca.

S obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke. Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija" Tuzla) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: