Kancelarijski materijal

Datum objave: 03.05.2021. 08:33 / Izvor: Akta.ba, 30.04.2021.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Kanton Sarajevo Grad Sarajevo 

Općina Novi Grad Sarajevo 

Općinski načelnik

 

Broj: 02/12-45-6103/21 

Sarajevo, 29.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik”, br. 39/14), člana 14. Pravilnika o nabavci roba, uvršenju usluga i ustupanju radova br. 09-05-26263/15 od 27.11.2015 godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavci roba, uvršenju usluga i ustupanju radova br. 02/12-05-10708/18 od 16.05.2018. godine, člana 3. Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, u predmetu javne nabavka- nabavka kancelarijskog materijala, otvoreni postupak broj obavještenja: 422-1-1-53-3-30/21 portal javnih nabavki 30.03.2021.g. i SI glasniku BiH broj: 20/21 predviđeno provođenje e aukcija, po preporuci Komisije za javne nabavke roba i usluga, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

 

1. Prihvata se ponuda ponuđača DEFTER KOMERC d.o.o. Sarajevo u predmetu - nabavka kancelarijskog materijala, otvoreni postupak, broj obavještenja: 422-1-1-53-3-30/21 portal javnih nabavki 30.03.2021 .g. i SI glasniku BiH broj: 20/21, sa ponudom u iznosu 246.931,72 KM sa PDV-om.

2. Zadužuje se Služba za zajedničke poslove, da obavjesti učesnike u otvorenom postupku o donošenju Odluke o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača i zaključi ugovor po konačnosti iste u skladu sa članom 72. Zakona o javnim nabavkama.

3. Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja iste, dostavi dokumente koji se odnose na član 45. stav 2. tačka od a) do d) Zakona. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti original ili ovjerene kopije, i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca računajući od momenta predaje ponude.

4. Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 10 dana od dana prijema iste, a koja odlaže izvršenje.

 

Obrazloženje

Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 24.04.2021 godine, konstatovano je daje zaprimljena jedna blagovremena ponuda, i to ponuda ponuđača:

1. DEFTER KOMERC d.o.o. Sarajevo

sa ponuđenom cijenom u iznosu 246.931,72 KM sa PDV-om.

Komisija je detaljnom analizom pristigle ponude odnosno dokumentacije kojom ponuđač dokazuje svoje kvalifikacije za učešće u postupku utvrdila, da ponuda ponuđača DEFTER KOMERC d.o.o. Sarajevo, ispunjava kavalifikacione uslove koji su specificirani tenderskom dokumentacijom, te daje ista računski ispravna.

Obzirom da se radi o otvorenom postupku, objavljenom na portalu javnih nabavki, 422-1-1-53-3-30/21 i SI glasniku BiH broj: 20/21,/predviđeno je provođenje e aukcija/, te obzirom daje pristigla jedna ponuda koja ispunjava kvalifikacione uslove iz tenderske dokumentacije, to se nije provodila e- aukcija, to je shodno članu 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Članu3. Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke. 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od ! 0 dana po prijianu Tište, razmatranje žalbi Mostar, putem ovog organa, u pisanoj formi, direktno; na protokol organa, elektronskim putem ili preporučenom pošiljkom,

 

DOSTAVITI:

1.         Služba za zajedničke poslove

2.         U spis

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: