Kancelarijski materijal

Datum objave: 02.09.2021. 15:48 / Izvor: Akta.ba, 01.09.2021.

Na temelju članka 31. zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK"; broj: 5/03-pročišćeni tekst i 14/03) i članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), ugovorno tijelo Vlada Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, na 93.sjednici održanoj dana 26.8.2021. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izboru

 

Članak 1.

U skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda broj: 03-11-01-13/21-16 od 28. 7. 2021. godine u postupku javne nabave:

Predmet nabave: Uredski materijal,

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 645.000,00 KM,

Vrsta postupka: Otvoreni postupak,

dodjeljuje se okvirni sporazum najpovoljnijem ponuditelju: R&S d.o.o. Sarajevo Ul. Igmanska bb 71320 Vogošća, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 644.651,88 KM.

Članak 2.

Odabrani ponuditelj je dužan blagovremeno dostaviti dokaze tražene tenderskom dokumentacijom, u suprotnome okvirni sporazum će se dodijeliti sljedećerangiranom ponuditelju.

Članak 3.

Ova odluka će se dostaviti Uredu za javne nabave za potrebe korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna i ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 01-11.7-1823/21 od 11. 3. 2021. godine. Obavijest o nabavi broj: 475-1-1-20-3-61/21 od 15. 4. 2021. godine je objavljena na Portalu javnih nabava. Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Rješenjem broj: 01-04.3-1822/21 od 11. 3. 2021. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je Zapisnik o ocjeni ponuda broj 03-11-01-13/21-16 od 28. 7. 2021. godine i kao sastavni dio istoga preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnom postupku javne nabave.

Povjerenstvo je pravovremeno, pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Povjerenstvo za javne nabave za predmetni postupak je utvrdilo da je do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda ukupno zaprimljeno 4 (četiri) ponude, kako slijedi:

 

Ibra d.o.o. Travnik

8. 6. 2021. 09:04:00

R&S d.o.o. Sarajevo

8.6. 2021.09:41:00

ELKOM d.o.o. Vitez

8. 6. 2021. 10:34:00

Plan Plus d.o.o. Zenica

8. 6. 2021. 10:52:00

 

 

Neblagovremeno pristigle ponude

Naziv ponuditelja            Datum i vrijeme prijema

 

-              -

 

Kriterij za dodjelu okvirnog sporazuma je Najniža cijena. Uvažavajući kriterij za dodjelu okvirnog sporazuma i detaljno obrazloženje razloga za izbor koji su navedeni u Zapisniku o ocjeni ponuda, Povjerenstvo je sačinilo sljedeći pregled/listu prihvatljivih ponuda:

Naziv ponuditelja

Ukupna cijena sa popustom (bez PDV-a)

R&S d.o.o. Sarajevo, Ul. Igmanska bb 71320 Vogošća

644.651,88 KM

 

 

Detaljni razlozi za izbor; odnosno diskvaIifikaciju pojedinih ponuditelja su navedeni u Zapisniku o ocjeni ponuda broj 03-11-01-13/21-16 od 28. 7. 2021. godine koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Shodno navedenom, prihvaćen je prijedlog Povjerenstva i odlučeno je da se predmetni ugovor dodijeli ponuditelju R&S d.o.o. Saraievo, Ul. Igmanska bb 71320 Vogošća.

 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno dalo ocjenu prispjelih ponuda. Iz navedenih razloga; primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u izreci.

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, u roku od deset dana od dana dostavljanja ove odluke. Žalba se podnosi putem Ureda za javne nabave za potrebe korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna. Na izjavljenu žalbu ponuditelj je obavezan platiti naknadu u skladu sa člankom 108. Zakona o javnim nabavama.

 

 

Broj postupka javne nabave: 03-11-01-13/21

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: