Kancelarijski materijal

Datum objave: 26.12.2016. 15:05 / Izvor: Akta.ba, 23.12.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NEVESINjE

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02/012.4-55/16

Datum:23.12.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka 6), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 37. Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova ("Službeni glasnik opštine Nevesinje", broj 5/15), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj:02/012.4-55/16 od 23.12.2016. godine, u postupku javne nabavke roba "Nabavka kancelarijskog materijala i tonera"-lot1- Nabavka kancelarijskog materijala, načelnik opštine je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:02/012.4-55/16 od 23.12.2016. godine i okvirni sporazum za javnu nabavku roba "Nabavka kancelarijskog materijala", dodjeljuje se ponuđaču "PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka, ponuda broj: 7R 753/16, od 21.12.2016. godine, za ponuđenu cijenu bez PDV-a u iznosu od 4.548,55 KM (četirihiljadepetstotinačetrdesetosamko-nvertibilnihmaraka i 55/100), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču "PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba načelnika.

 

Član 4.

Ponuđač kome se dodjeljuje ugovor dužan je da u roku od pet dana od prijema ove odluke, ugovornom organu dostavi tenderkom dokumentacijom zahtjevane orginale ili ovjerene kopije dokumenata iz čl.45 Zakona o javnim nabavkama, kojim dokazuje ličnu sposobnost.

 

Član 5.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici ^llotu.orzIpapeuezJpje.gz.ća, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj' 02/012.4-55/16 od 05.12.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 13.200,00 KM, od čega je za lot 1 -6.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 217-7-1-195-3-30/16, poslano na objavu na Portal javnih nabavki dana 12.12.2016.godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima:

1. "ODAVIĆ" d.o.o. Trebinje

2. ZTR "ME01ASOMR" Nevesinje

3. Štamparija "BADIZAJN" Nevesinje

4. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva I. Sarajevo, Knjižara Nevesinje

5. "Grafopres" a.d. Trebinje

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02/012.4-55/16 od 05.12.2016. godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 23.12.201 b.godine izvještaj o radu broj: 02/012.4-55/16 od 23.12.2016. godine, zapisnik o ocjeni ponuda broj: 02/012.4-55/16 od 22.12.2016. godine, zapisnik o ocjeni ponuda broj: 02/012.4-55/16 od 23.12.2016. godine i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02/012.4-55/16 od 23.12.2016. godine, u postupku javne nabavke "Nabavka kancelarijskog materijala i tonera"-lot1-Nabavka kanclarijskog materijala.

 

u postupku po izvještaju o raduje utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan)

-  da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

- da je ponuda ponuđača "Primaprom" d.o.o. Banja Luka prihvatljiva

- da nije bilo neprihvatljivih ponuda

 

u postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

 

u postupku ocjene provedenog postupka, načelnik Opštine (odgovorno lice ugovornog organa) nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač jedini dostavio ponudu sa cijenom bez PDV-a u iznosu od 4.548,55 KM, da je njegova ponuda u formalno, pravnom smislu ocijenjena kao prihvatljiv, te u skladu sa naprijed navedenim i kriterijem za dodjelu ugovora "najniža cijena", ujedno i prvi i jedini na formiranoj rang listi prihvatljivih ponuda:

Osvojeno mjesto

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a) u KM

 

1.

"PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka

4.548,55

 

 

 

 

 

 

Iz naprijed navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije  roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: