Kancelarijski materijali za potrebe Ureda za reviziju institucija u FBiH za budžetsku 2019. godinu

Datum objave: 26.06.2019. / Izvor: Akta.ba, 12.03.2019.

Broj: 12-14-541-1/19

Sarajevo, 12.03.2019. godine

 

Na osnovu elana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke putem postupka - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH (obavještenje o nabavci broj: 296-7-1-12-3-5/19 objavljeno na Portalu javnih nabavki 14.02.2019. godine), date u Zapisniku sa evaluacije, generalni revizor, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U postupku nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za budžetsku 2019. godinu putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda (predmet javne nabavke podijeljen prema LOT-ov,ma: LOT1: Obrasci i papiri i LOT 2: Administrativni materijal), Ugovorni organ donio je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1- Obrasci i papiri i LOT 2- Administrativni materijal i to: SVJETLOSTKOMERC d d Sarajevo.          

 

II            

Ova odluka će se dostaviti svim ponuđačima - učesnicima u postupku u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove odluke, elektronskom poštom, preporučenom poštom ili neposredno.

 

III           

U skladu sa članom 99. i članom 101. Zakona o javnim nabavkama protiv ove odluke može se uložiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke.

Žalba se ulaže Ugovornom organu u pisanom obliku neposredno na protokolu ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

 

IV          

Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

 

Obrazlože nj e

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ugovorni organ) je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Odlukom broj-12-14-271-1/2019 od 06.02.2019. godine, pokrenuo postupak nabavke putem postupka - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (predmet javne nabavke podijeljen prema LOT- ovima: LOT 1: obrasci i papiri i LOT 2: administrativni materijal) za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za budžetsku 2019. godinu.

Obavještenje o javnoj nabavci, broj: 296-7-1-12-3-5/19 objavljeno na Portalu javnih nabavki 14.02.2019. godine.

Postupak je provela Komisija imenovana Rješenjem generalnog revizora broj: 12-14-272-1/19 od 06.02.2019 godine koja je o istom sačinila: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj: 12-14-272-9/19 od 04.03.2019. godine Zapisnik o otvaranju ponuda od 04.03.2019. godine, Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata-Kvalifikacija ponuđača broj: 12-14-272-10/19 od 04.03.2019. godine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 12-14-272-12/19 od 12.03.2019. godine.

U predmetnom postupku nabavke i nadmetanju, Ugovornom organu tri ponuđača su dostavila ponude za LOT 1 i LOT 2, i to ponuđači Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo, R&Sd.o.o. Sarajevo i Elkom d.o.o. Vitez.

U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da:

- ponuđači Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo i Elkom d.o.o. Vitez su kvalificirani ponuđači i ponude ponuđača su prihvatljive, jer ispunjavaju sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

- da ponuda ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo nije prihvatljiva iz razloga što ponuđač R&S d.o.o. Sarajevo u ponudi za LOT 1 i LOT 2 nije ispunio zahtjev iz tačke 7.11. Tenderske dokumentacije kojom je traženo dostavljanje: „Izjave ponuđača da prihvata da se plaćanje za isporučenu robu vrši putem jedinstvenog računa trezora - Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, žiralno u roku do 60 dana od dana kada ugovorni organ primi ispravan račun (fakturu) za isporučenu robu". Pregledom ponude ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo uočeno je da je u ponudi za LOT 1 (stranica ponude br. 22) i u ponudi za LOT 2 (stranica ponude 18) ponuđač R&S d.o.o. Sarajevo dostavljena „Izjava o uslovima i načinu plaćanja" u kojoj je navedeno: „ Izjavljujemo da prihvatamo plaćanje u roku od 60 (šezdeset) dana od dana nakon ispostavljenog računa za isporučenu robu, putem Jedinstvenog računa trezora - Federalno ministarstvo financije/Federalno ministarstvo finansija". Također, pregledom ponude ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo za LOT 2 uočeno je da je na dokumentima: „Original ponuda" (stranica ponude 1,) „Pismo ponude" (stranica ponude 2), „Izjava o preferencija Inom tretmanu domaćeg" (stanica ponude 17), „Izjava o uslovima i načinu plaćanja (stranica ponude 18), „Izjava o periodu važenja ponude" (stranica ponude 19) i „Izjava o roku isporuke (stranica ponude 21) naznačen datum 07.01.2019. godine, te su navedeni dokumenti datirani prije nego je na Portalu javnih nabavki objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 296-7-1-12-3-5/19 od 14 02 2019 godine, kao i prije nego je ponuđač R&S d.o.o. Sarajevo preuzeo Tendersku dokumentaciju 15 02 2019 godine. Ugovorni organ dužan je u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama predmetnu ponudu odbaciti, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve tražene tenderskom tokumentacijom.

- da je primjenjena e-aukcija u skladu sa tačkom 8. Tenderske dokumentacije.

- e-aukcija je održana 08.03.2019. godine u 10,00 sati za LOT 1, u 11,00 sati za LOT 2

- prema Izvještajima o toku i završetku e-aukcije, najpovoljniji ponuđač nakon završetka e-aukcije za LOT 1 i LOT 2 je „Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo.

Na prijedlog Komisije Ugovorni organ je donio odluku kao u dispozitivu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: