Kancelarijski namještaj za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Datum objave: 20.06.2018. 09:28 / Izvor: Akta.ba, 08.06.2018.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine

 

 

Na osnovu čl. 64. stav (1) i 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SktžbentVglasnik BiH", broj 39/14) i člana 26. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17 i 88/17), na preporuku Komisije za javne nabavke od 06.06.2018. godine, direktor Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1
(Predmet odluke)

Ugovor za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, dodjeljuje se ponuđaču R&S d.o.o. Sarajevo.

 

Član 2.

(Kriterij za dodjelu ugovora)

Ponuda ponuđača iz člana 1. ove odluke zadovoljava sve uslove utvrđene u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji i sadrži najnižu cijenu za predmetne robe koja je u okvirima budžeta planiranog za iste.

Ponuđaču iz člana 1. ove odluke, ugovor će biti dodijeljen u skladu sa elementima Ponude, te uvjetima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

Član 3.

(Obaveze ponuđača)

Ukoliko izabrani ponuđač nije dostavio dokaze o ispunjavanju kvalifikacijskih uslova prije prijema ove odluke isti ih je dužan dostaviti na način i u roku navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

 

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke proveden je putem otvorenog postupka. Obavještenje o nabavci objavljeno je na web portalu: https://www.ejn.gov.ba/, broj obavještenja: 172-1-1-88-3-41/18 od 11.5.2018. godine. Primljene su tri ponude sljedećih ponuđača: R&S d.o.o. Sarajevo, Mira Mar d.o.o. Foča, Hafele BH d.o.o. Gračanica. Kriterij za dodjelu ugovora je bio najniža cijena. Tendersku dokumentaciju sa portala: https://www.ejn.gov.ba/ je preuzelo 28 (dvadesetosam) ponuđača. Komisija za nabavke imenovana Rješenjem, broj 05-16-4-321- 1/18 od 18.01.2018. godine, izvršila je pregled i ocjenu pristiglih ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 05-16-4-1733-8/18 je u prilogu ove odluke). Ponuda ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo je prihvatljiva i u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog organa. Ponude ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo sadrži najnižu cijenu za predmetne robe i iznosi 29.093,38 KM sa uključenim PDV-om.

Ponude ponuđača Mira Mar d.o.o. Foča i Hafele BH d.o.o. Gračanica su neprihvatljiva obzirom da ne ispunjavaju zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija kako slijedi:

Ponuđač Mira Mar d.o.o. Foča je u svojoj ponudi dostavio slike za predmetni namještaj koji ne odgovaraju traženim tehničkim karakteristikama i to:

-  (poz. 1,): Tehničkom specifikacijom predviđeno je da naslon posjeduje integrisani naslon za glavu koji je podesiv po visini u rasponu od 180-240 mm, dok na priloženoj slici se vidi da naslon za glavu nije integrisan u sjedište.


• Ponuđač Hafele BH d.o.o. Gračanica je u svojoj ponudi dostavio slike za predmetni namještaj koji ne odgovaraju traženim tehničkim karakteristikama i to:

-  (poz. 1,): Tehničkom specifikacijom predviđeno je da naslon posjeduje integrisani naslon za glavu koji je podesiv po visini u rasponu od 180-240 mm, dok na priloženoj slici se vidi da naslon za glavu nije integrisan u sjedište.

Komisija je uputila preporuku direktoru Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku predmetnih roba.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u pisanoj formi u tri primjerka neposredno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od deset dana od dana prijema ove odluke.

 

Broj: 05-16-4-1733-9/18

Datum: 08.06.2018. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: