Kancelarijski namještaj

Datum objave: 02.07.2015. 08:20 / Izvor: Akta.ba, 24.06.2015.

Broj: 04/3-14-1747/15

Datum:24.06.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SI. glasnik BiH", broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 04/3-14-2491/14 od 01.12.2014.godine, člana 57. Statuta općine Ilijaš, prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», br.20/09), u postupku javne nabavke roba, Općinski načelnik je donio:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se ponuda za nabavku kancelarijskog namještaja, od ponuđača: "R&S" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Vogošći, Igmanska bb ,ID broj: 4200056290005 ,( u daljem tekstu:Ponuđač). Cijena nabavke je 5.982,00 KM, bez PDV-a što sa uračunatim PDV-om iznosi 6.998,94 KM (slovima: šesthiljadadevestodevedesetosami 94/100 KM).

 

Član 2.

Sa ponuđačem iz člana 1. ove odluke obavezno je zaključiti ugovor u pismenoj formi.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za zajedničke poslove.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:04/3-14-1747/15 od 24.06.2015. godine.Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

U postupku po zahtjevu utvrđeno je daje isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa članom 57. Statuta općine Ilijaš. Prijedlog za pokretanje postupka javne nabavke zasnovan je na pojedinačnoj, posebnoj odluci o pokretanju nabavke koja nije predviđana Planom nabavki za 2015.godinu, u skladu sa članom 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama. Nakon usvajanja budžeta, došlo je do realne potrebe za ovom vrstom nabavke. Vrijednost nabavke iz ove odluke će biti uključena u rebalans budžeta.Pri donošenju Odluke, Općinski načelnik, se posebno rukovodio činjenicom, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka.U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Odsjek za investicije, pravilno i potpuno, dao ocjenu prispjele ponude, te daje izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima i internim aktima. Odsjek za investicije je uzeo u obzir faktore kao što su: cijena, količina, kvalitet i vrijeme i period izvršenja usluga i si. te je izabrao ponuđača na način koji garantira najbolju razmjenu vrijednosti za novac.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te člana 5.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 04/3-14-2491/14, od 01.12.2014.godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Nije propisana mogućnost ulaganja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Akif Fazlić dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: