Kancelarijski namještaj

Datum objave: 21.12.2016. 12:43 / Izvor: Akta.ba, 19.12.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA,

PODUZETNIŠTVA I OBRTA

M O S T A R 

 

Broj: 01-14-2455/16-2

Mostar, 16.12.2016. godine 

 

Na temelju članka 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta broj 01-02-307/15 od 15.04.2015. godine, Odluke o provođenju postupka Javne nabavke projektora broj 01-14-2455/16 od 06.12.2016. godine,  federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, donosi

 

O  D L  U  K  U

o  dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog namještaja

       

I

Nakon provedenog postupka po pravilima Direktnog sporazuma za  predmet javne nabavke kancelariskog namještaja i to: kancelarijskih fotelja NF 3138 8 komada, kancelarijskih stolica NF 126 15 komada i klub stolova 60X60X50 4 komada, ugovor se dodijeljuje društvu EURO-HIT d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Opine bb, ID 4227620100004, po ukupnoj cijeni u iznosu od 1.971,00 KM bez uračunatog PDV.

 

II

O rezultatima provedenog postupka  Sektor za financijske i opće poslove  pripremiti će i dostaviti obavještenje o dodjeli ugovora, te nastaviti proceduru predmetne nabavke.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e 

Na osnovu Odluke o provođenju postupka Javne nabavke kancelariskog namještaja broj 01-14-2455/16 od 06.12.2016. godine, nakon ispitivanja tržišta pokrenut je postupak i poziv za dostavu ponude  broj 01-14-2455/16-1 od 09.12.2016. godine,  dostavljenje na tri adrese i to: salon namještaja LIDER, salon namještaja EURO-HIT i salon namještaja ANIMA F, svi iz Mostara. Pozivu za dostavu ponuda u predviđenom roku do 12.12.2016. godine, do 15 sati, odazvao se samo salon namještaja EURO-HIT, koji je u ponudi od 12.12.1016. godine,  ponudio cijenu bez uračunatog PDV u ukupnom iznosu od 1.971,00 KM, koja je za ugovorni organ bila prihvatljiva. Prilikom odabira tipa fotelja i stolica, vodilo se računa o ugrađenim metalnim dijelovima, odnosno kvalitetu i izdržljivosti.

Na osnovu naprijed navedenog,  odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke, nije dozvoljena žalba.

 

M i n i s t a r

Amir Zukić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: