Kancelarijski potrošni materijal

Datum objave: 15.04.2021. 11:52 / Izvor: Akta.ba, 09.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLA

Broj: 08-04-11.2-2-318/21

Datum: 09.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70, stav (1), (3) i (6) i člana 89. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14); a na prijedlog Komisije za javne nabavke utvrđen u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-11.2-2-318/21 od 01.04.2021. godine, u postupku javne nabavke kancelarijsko potrošnog materijala, ministar donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Komisije za javne nabavke broj: 08-04-11.2-2-318/21 od 01.04.2021. godine i dodjeljuje se ugovor ponuđaču „Plan Plus" d.o.o. Zenica, Hasana Muminagića 2A, 72000 Zenica u postupku javne nabavke kancelarijsko potrošnog materijala, objavljenog na Portalu javnih nabavki broj 1111-7-1-15-3-6/21 od 08.03.2021. godine.

 

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

MUP TK je pokrenulo konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj: 08-04-11.2-2-318/21 od 08.03.2021. godine, za nabavku kancelarijsko potrošnog materijala. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o javnoj nabavci broj: 1111-7-1-15-3-6/21 od 08.03.2021. godine.

MUP TK-a je uputilo zahtjev za dostavu ponuda sljedećim ponuđačima: "Aero Exclusive" d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla, "Winner" d.o.o. Tuzla i "Plan Plus" d.o.o. Zenica, dok su ostali ponuđači konkurentski zahtjev preuzeli na osnovu Obavještenja o nabavci. Do krajnjeg roka za prijem ponuda koji je bio 22.03.2021. godine do 11:00 sati, zaprimljene su ponude sljedećih ponuđača: "Pčelica M" d.o.o. Tuzla, "Alfadivit" d.o.o. Živinice, "Plan Plus" d.o.o. Zenica, "R&S" d.o.o. Sarajevo i "Aero Exclusive" d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla. Na osnovu Zapisnika komisije o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-11.2-2-318/21 od 01.04.2021. godine izvršena je analiza ponuda pri čemu je utvrđeno da su ponude ponuđača: "Pčelica M" d.o.o. Tuzla, "Alfadivit" d.o.o. Živinice, "Plan Plus" d.o.o. Zenica, "R&S" d.o.o. Sarajevo i "Aero Exclusive" d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla, prihvatljive za ugovorni organ.

Obzirom daje provođenje e-aukcije bilo predviđeno tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je izvršila rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponuda u početnoj ocjeni ponuda, te je zakazala početak e-aukcije u sistemu e-nabavke za dan 05.04.2021. godine u 13:00 sati, u trajanju od 10 minuta.

Po zaprimljenom Izvještaju o toku i završetku e-aukcije završene 05.04.2021. godine, Komisija je nastavila sa radom 09.04.2021. godine u 08:00 sati, te je nakon održane e-aukcije, primjenom kriterija najniže cijene iz dostavljenog Izvještaja o toku i završetku e-aukcije sačinila konačnu rang listu ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji.

Red.broj

Naziv ponuđača

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1.

"Plan Plus" d.o.o. Zenica

34.039,05*

1

2.

"Pčelica M" d.o.o. Tuzla

29.489,60

2

3.

"Aero Exclusive" d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla

31.409,90

3

4.

"R&S" d.o.o. Sarajevo

31.656,90

4

5.

"Alfadivit" d.o.o. Živinice

34.176,85

5

Napomena: * Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman

 

Primjenom kriterija najniže cijene za dodjelu ugovora, nakon održane e-aukcije i ocjene ponuda, Komisija predlaže ministru MUP-a TK-a da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te ugovor za javnu nabavku kancelarijsko potrošnog materijala dodijeli ponuđaču „Plan Plus" d.o.o. Zenica, Hasana Muminagića 2A, 72000 Zenica, s obzirom da je isti dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom u iznosu od 34.039,05 KM bez PDV-a, odnosno 39.825,69 KM sa obračunatim PDV-om.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ovom Ministarstvu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste u pisanoj formi, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

 

Dostaviti:

-           ponuđačima

-           a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: