Klima uređaj na portirnici u Dvorovima

Datum objave: 09.11.2020. 10:30 / Izvor: Akta.ba, 26.10.2020.

REPUBLIKA SRPSKA JAVNA USTANOVA „VODE SRPSKE" BIJELjINA

Broj: 01/2-6780-3/20

Datum: 26.10.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Spužbeni Glasnik BiH" broj: 39/14 i 47/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU „Vode Srpske" Bijeljina (01/4-41/19 od 25.12.2019. godine), člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, u postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu klima uređaja na portirnici u Dvorovima, direktor Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

„MG MONT" s.p. Srednji Dragaljevac, proglašava se za najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu klima uređaja na portirnici u Dvorovima i dodjeljuje mu se ugovor o realizaciji predmetnih poslova.

Ukupna cijena najpovoljnije ponude jeste 995,00 KM bez PDV-a. Izabrani ponuđač nije u sistemu PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o realizaciji predmetne nabavke dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču.

 

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na veb - stranici www.voders.org istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Nalaže se Odjeljenju za javne nabavke da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama realizuje ovu Odluku. 

 

Član 5.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Rješenjem o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/2-6780/20 od 22.10.2020. godine.

 

Javna nabavka je sprovedena u postupku direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.000,00 KM.

 

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču „MG MONT" s.p. Srednji Dragaljevac, dana 22.10.2020. godine,a na adresu ustanove je stigla sljedeća ponuda u predviđenom roku:

PONUĐAČ

IZNOS BEZ PDV-A

NAPOMENA

„MG MONT" s.p. Srednji Dragaljevac

995,00 KM

PONUĐAČ NIJEU SISTEMU PDV-A

 

Primjenjujući kriterijum najniže cijene, koju je ponuđač dao u svojoj ponudi, ugovorni organ je prihvatio gore navedenu ponudu.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. Stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Nije propisana mogućnost ulaganja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

 

Dostaviti:

-Ponuđaču

-u predmet

-a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: