Kontrola PP aparata, hidranata i sistema vatrodojave

Datum objave: 05.07.2021. 14:56 / Izvor: Akta.ba, 01.07.2021.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH

d.d. - Sarajevo ——-

Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo

 

Sarajevo, 01.07.2021. godine

Broj: 03-4-63-34234/2021

 

Na osnovu članova 70., 71., 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo-Prečišćeni tekst, broj: N0-2190/21-41 ,/2. od 25.01.2021. godine, članova 25. i 73. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15- 52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine,"člana 4. stav (6). Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva-Prečišćeni tekst, broj 06-14208/20 od 29.05.2020.godine, direktor Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, po preporuci Komisije za nabavke, donosi

 

ODLUKU

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

U postupku javne nabavke usluga po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj: KZ-04/21 „Kontrola PP aparata, hidranata i sistema vatrodojave", kao najpovoljniji ponuđač izabran je:

GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

U postupku javne nabavke usluga po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj: KZ-04/21 „Kontrola PP aparata, hidranata i sistema vatrodojave", pokrenutom Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj 03-4-63-19068/2021 od 14.04.2021. godine, ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo objavio je, dana 16.04.2021 godine, na Portalu "e-Nabavke", Obavještenje o nabavci, broj 1437-7-2-40-3-70/21.

Rok za dostavu ponuda bio je 10.05.2021. godine do 09:30 sati, a otvaranje ponuda je izvršeno isti dan u 10:30 sati.

Pozivi za preuzimanje tenderske dokumentacije sa portal "e-Nabavke" upućeni su sljedećim privrednim subjektima:

1.PROVING d.o.o. Sarajevo

2.VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo

3.VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo

4.GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo

Tendersku dokumentaciju sa portala "e-Nabavke" preuzelo je 14 (četrnaest) privrednih subjekata.

Ponudu su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači:

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Popust

1. GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo

8.415,00 KM

NE

2. Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo

8.414,00 KM

NE

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 8.415.00 KM.

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj 03-4-63-19068/2021 od 14.04.2021. godine, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda i utvrdila da ponuda ponuđača GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo, zadovoljava uslove propisane tenderskom dokumentacijom, te je ocijenjena prihvatljivom.

Odlukom broj 01-3-19150/21 od 16.06.2021. godine o izmjeni i dopuni Liste kandidata/ponuđača koji su krivi za težak profesionalni prekršaj u JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, broj 01-3-11921/21 od 14.04.2021. godine, objavljenoj na web stranici ugovornog organa, obuhvaćen je ponuđač Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo s obzirom na to da, kao ugovorna strana po Ugovoru broj 83-TETZ/20 od 30.06.2020. godine, pod nazivom "Periodično ispitivanje ispravnosti, funkcionalnosti i održavanja vatrodojavnog sistema", nije izvršio svoje ugovorne obaveze, niti poslije prijema opomene pred raskid ugovora, što je dovelo do raskida navedenog ugovora.

Kako je, shodno navedenoj Listi, ponuđač Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo, kriv za težak profesionalni prekršaj u periodu od 3 godine prije početka postupka nabavke, ponuda ponuđača Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo se odbija (član 45. stav (5) Zakona o javnim nabavkama BiH).

Obzirom daje u predmetnom postupku dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda, ugovorni organ nije primjenjivao preferencijalni tretman domaćeg.

Ugovorni organ u predmetnom postupku je predvidio e-Aukciju. Obzirom daje dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda, e-Aukcija nije provedena.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d, - Sarajevo. Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo) u roku od 5 (pet) dana. od daii^^gsmg^ve Odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: