Konzole, vijci i metalna oprema

Datum objave: 20.04.2021. 16:21 / Izvor: Akta.ba, 20.04.2021.

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje

Matično preduzeće a. d. Trebinje

ZAVISNO PREDUZEĆE

ELEKTRO-HERCEGOVINA a.d. TREBINjE

 

Broj: 02-0147-2323-15/20-21

Datum: 19.04.2021 .godine

 

Ha osnovu člana 64. stava (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o Javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uslostavaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje i člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a d. Trebinje, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-0147-2323-13/20¬21 od 12.04.2021. godine, u postupku javne nabavke Nabavka konzola, vijaka i metalne opreme je donijela:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 02-0147-2323-13/20-21 od 12.04.2021. godine i ugovor za javnu nabavku konzola, vijaka i metalne opreme, dodjeljuje se ponuđaču „Inving Invest Inžinjering" d.o.o. Prijedor, ponuda broj 40/21, dostavljena dana 19.03.2021, godine, za ponuđenu cijenu od 39.900,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona ojavnim nabavkama.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka za žalbu.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komercijalni sektor. 

 

Član 5.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici www.elektroherceaovina.sot ,istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut Posebnom Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-NO-0112-2403-03/20 od 31.12.2020. godine. Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 50.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1081-1-1-17-3-18/21, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 02.03.2021. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Sl. Glasniku BiH broj: 13/21 od 05.03.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-0147-2323-02/20-21 od 02.03.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni i poređenju ponuda broj 02-0147-2323-12/20-21 od 12.04.2021. godine, Preporuku o izbor najpovoljnjeg ponuđača broj 02-0147-2323-13/20-21 od 12.04.2021. godine i Izvještaj o radu komisije broj 02-0147-2323-14/20-21 od 12.04.2021. godine.

U postupku no izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda četiri,

-           da su blagovremeno zaprimljene četiri ponude,

-           da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda

-           da su ponude ponuđača „Elker" a.d. Ljubija, „BG Energo-Tim" d.o.o. Prijedor, „Inving Invest Inžinjering" d.o.o. Prijedor i „MIG ELEKTRO" d.o.o. Mrkonjić Grad kvalifikovane i prihvatljive, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu pispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

• Kriterijum za izbor je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim podkriterijumima:

1.         Podkriterijum: Ponuđena cijena  broj bodova: 90

2.         Podkriterijum: Rok isporuke       broj bodova:10

 

Naziv i sjedište ponuđača ponuđača

Podkriterijum

Podkriterijum

 

Broj bodova

Broj bodova

 

1)

„Inving Invest Inžinjering" d.o.o. Prijedor

Cijena: 39.900,00

Rok isporuke: 10 dana

 

 

90

10

2)

„MIG ELEKTRO" d.o.o. Mrkonjić Grad

Cijena: 44.437,70

Rok isporuke: 9 dana

 

 

80,80

10

3)

„BG Energo Tim" d.o.o. Prijedor

Cijena: 44.800,00

Rok isporuke: 10 dana

 

 

80,15

10

4)

EKP „Elker" a.d Ljubija

Cijena: 47.880,00

75

Rok isporuke: 9 dana

10

 

Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za izbor ponude:

 

Nazi/ime ponuđača

Ukupan broj bodova

1.

„Inving Invest Inžinjering" d.o.o. Prijedor

100

2.

„MIG ELEKTRO" D.O.O. Mrkonjić Grad

90,80

3.

„BG Energo Tim" d.o.o. Prijedor

90,15

4.

EKP „Elker" a.d Ljubija

85

 

- Naziv ponuđača čija je ponuda ocjenjena kao najpovoljnija:

1.

Naziv ponuđača

„Inving Invest Inžinjering" d.o.o.

2.

Sjedište i adresa

Proleterskih brigada br. 7, 79101 Prijedor

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

39.900,00 na paritetu DDP centralno skladište u Trebinju

4.

Rok isporuke

9. dana od dana potpisivanja ugovora

5.

Podaci o dijelu ugovora koje se daje u podugovor i podaci o podizvođaču

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6 Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostvaljanju i radu Komisije za nabavke { CJl. Galsnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje te člana 57. stav 1 Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu MH ERS Matično preduzeća a.d. Trebinje ZP „Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje, Trgjovana Raškovića br. 6, 89101 Trebinje. Žalba se podnosi u najmanje trc-primjerka.

 

VDDirektora:

Dragan Savić, dipl.ekon.

 

Dostaviti:

1.         „Mig Elektro" d.o.o.

2.         „Inving Invest Inžinjering" d.o.o.

3.         „BG Energo-Tim" d.o.o.

4.         „EKP Epker" a.č.

5.         a/a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Konzole, vijci i metalna oprema 2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: