Kotlovi i prateća oprema za centralno grijanje

Datum objave: 21.10.2016. 12:50 / Izvor: Akta.ba, 01.09.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

NAČELNIK

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

NAČELNIK

Broj: 01-404-49/3-16

Datum: 01.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 54. Statuta Opštine Kozarska Dubica ("Sl. glasnik Opštine Kozarska Dubica", broj: 3/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj: 39/14) i preporuke Komisije za nabavku broj: 01-404-49/2-16 od 30.09.2016. godine, načelnik Opštine Kozarska Dubica, donosi

O D L U K U

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Ponuđač „INTER-METAL“ D.O.O. BANjA LUKA izabran je kao najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka i ugradnja kotlova i prateće opreme za centralno grijanje.

Ponuđač „Inter-metal“ d.o.o. Banja Luka je dužan dostaviti ugovornom organu originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. stav (2) tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH, odn. uvjerenje o izmirenim dospjelim obavezama, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje i uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Rok za dostavljanje dokumenata je 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa uslovima ugovornog organa navedenim u konkurentskom pozivu i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu poziva za dostavljanje ponuda proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku pod nazivom: Nabavka i ugradnja kotlova i prateće opreme za centralno grijanje.

Obavještenje o nabavci je objavljeno na Portalu javnih nabavki pod brojem: 570-7-1-56-3 17/16 dana 18.08.2016. Istovremeno sa objavom obavještenja o nabavci konkurentski zahtjev je dostavljen na adrese tri potencijalna ponuđača.

Nakon objave obavještenja još sedam ponuđača su zatražila tendersku dokumentaciju, i ista im je dostavljena.

U propisanom roku (30.08.2016. godine do 12,00 časova) pristiglo je pet ponuda i to: „Termo klima“ d.o.o. Trn, „KGH Projektovanje“ d.o.o. Nova Topola, „Protherm“ d.o.o. Kostajnica, „Fakom“ d.o.o. Banja Luka i „Inter-metal“ d.o.o. Banja Luka.

Sve pristigle ponude su otvorene na javnom otvraranju ponuda 30.08.2016. godine u 13,00 časova, o čemu je sačinjen zapisnik koji je dostavljen svim ponuđačima koji su dostavili ponude.

Nakon izvršene ocjene ponuda utvrđeno je da samo ponuda „Inter-metal“ d.o.o. Banja Luka ispunjava uslove postavljene u konkurentskom pozivu, te se ista smatra kvalifikovanim.

Ponude „Termo klima“ d.o.o. Trn, „KGH Projektovanje“ d.o.o. Nova Topola, „Protherm“ d.o.o. Kostajnica i „Fakom“ d.o.o. Banja Luka smatraju se nekvalifikovanim iz razloga što ne ispunjavaju uslove postavljene u tenderskoj dokumentaciji, odn. nisu pripremili ponude u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Razlozi zbog kojih su navedene ponude ocjenjene kao nekvalifikovane obrazloženi su u zapisniku sa ocjene ponuda koji je u prilogu ove Odluke.

Budući da je samo ponuda „Inter-metal“ d.o.o. Banja Luka prihvatljiva I pripremljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije Komisija je dala preporuku da se prihvati ponuda navedenog ponuđača sa ukupnom cijenom od 47.608,47 KM sa PDV-om, te je u skladu sa tim data preporuka da se donese odluka o dodjeli ugovora navedenom ponuđaču.

Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, Filijala Banja Luka, putem ugovornog organa, u tri primjerka.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Mile Zlojutro, dipl. ek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: