Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 5.000.000,00 KM

Datum objave: 12.02.2021. 16:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

266-1-2-287-5-242/21


Broj obavještenja o nabavci 266-1-2-287-3-195/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba Edin Sijamić
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je „Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM“, oznaka CPV koda iz JRJN:
66113000-5 – usluge odobravanja kredita.
Nabavka je podijeljena u šest LOT-ova:
LOT 1: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM,
LOT 2: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM,
LOT 3: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM,
LOT 4: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM,
LOT 5: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM,
LOT 6: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 10.000.000,00 KM.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM LOT 1: Kratkoročno kreditno zaduženje kod
komercijalnih banaka 5.000.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35.000.000,00 KM“
LOT 1: Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 5.000.000,00 KM
na revolving osnovi za period od 12 mjeseci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

90000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica banke

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA 4 / 11 4200720670007 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

82500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.1.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

82500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

82500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM LOT 2: Kratkoročno kreditno zaduženje kod
komercijalnih banaka 5.000.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35.000.000,00 KM“
LOT 2: Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 5.000.000,00 KM
na revolving osnovi za period od 12 mjeseci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

90000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

poslovna jedinica banke

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNICREDIT BANK D.D. 6 / 11 4227162980008 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

89417,63

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.1.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

89417,63

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

89417,63

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM LOT 3: Kratkoročno kreditno zaduženje kod
komercijalnih banaka 5.000.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35.000.000,00 KM“
LOT 3: Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 5.000.000,00 KM
na revolving osnovi za period od 12 mjeseci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

90000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica Banke

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNICREDIT BANK D.D. 8 / 11 4227162980008 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

89417,63

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.1.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

89417,63

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

89417,63

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM LOT 6: Kratkoročno kreditno zaduženje kod
komercijalnih banaka 10.000.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35.000.000,00 KM“
LOT 6: Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 10.000.000,00 KM
na revolving osnovi za period od 12 mjeseci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

180000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

poslovna jedinica banke

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNICREDIT BANK D.D. 10 / 11 4227162980008 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

178835,26

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.1.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

178835,26

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

178835,26

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
266-1-2-287-5-242/21
PODIJELI: