Laboratorijska mjerna i pomoćna oprema za laboratorije za masu i srodne veličine i jonizirajuće zračenje

Datum objave: 23.11.2020. 13:26 / Izvor: Akta.ba, 20.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA       

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO 

 

Broj: 02.1-16-4-MA-1124-34/20

Sarajevo, 20.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni, glasnik BiH“ br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 64. stav (1) tačka a), člana 25, člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni, glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj: 103/14), a na Preporuku Komisije za nabavku broj: 02.1-16-4-GA-1124-22/20 od 13.11.2020. godine, u postupku javne Laboratorijske mjerne i pomoćne opreme za laboratorije za masu i srodne veličine i jonizirajuće zračenje - Lot 2, direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je d o n i o

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku broj: 02.1-16-4-GA-1124-22/20 od 13.11.2020. godine i Ugovor za nabavku Laboratorijske mjerne i pomoćne opreme za laboratorije za masu i srodne veličine i jonizirajuće zračenje - Lot 2, dodjeljuje se ponuđaču „МIСОМ BH“ d.o.o., 71000 Sarajevo, Bačići 58, ponuda br. 02.1-16-4-42/20, dostavljena dana 10.11.2020. godine u 11:00 sati, za ponuđenu cijenu 49.930,00 KM bez PDV-a, odnosno 58.418,10 KM sa PDV-om, kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza o kvalificiranosti, tražene tenderskom dokumentacijom, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 3.

Ugovor o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana obavještenja o izboru najpovoljnije ponude, odnosno nakon okončanja procedure pribavljanja mišljenja na nacrt ugovora od strane Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine www.met.gov.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Odsjek za materijalno-knjigovodstvene poslove i Odsjek za opšte, pravne i kadrovske poslove

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02.1-16-4-MA-1124-02/20 od 12.10.2020. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 49.930,00 KM.

Obavještenje o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 648-1-1-44-3-4/20, poslato je na objavljivanje dana 20.10.2020. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 20.10.2020. godine.

Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom o imenovanju Komisije za nabavku laboratorijske opreme broj: 02.1-16-4-MA-1124-4/20 od 19.10.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku laboratorijske mjerne i pomoćne oprema za laboratorije za volumen i protok, električne veličine i vrijeme i frekvenciju - Lot 3, dostavila je direktoru Instituta Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02.1-16-4-GA-1124-14/20 od 13.11.2020. godine, godine, Izvještaj o radu broj: 03-02.1-16-4-GA-1124-21/20 od 13.11.2020. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02.1-16-4-GA-1124-22/20 od 13.11.2020. godine.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da je u predmetnom postupku primljena 1 ponuda,

- da je blagovremeno primljena 1 ponuda,

- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

- da je ponuda ponuđača „М1СОМ BH“ d.o.o. Sarajevo, kvalifikovana i privatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom i tehničkom specifikacijom, na propisan način.

U skladu sa članom 10. stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16) ugovorni organi su dužni za sve postupke javne nabavke iz člana 1. stav (1) ovog pravilnika, kod kojih se koristi najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora, predvidjeti provođenje e-aukcije u sistemu e-Nabavke. Komisija je Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala, daje za predmetnu nabavku dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda. Na osnovu člana 3. stav (3) navedenog Pravilnika ugovorni organ je postupak okončao u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponude, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor Instituta nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog ponude sa najnižom cijenom.

- Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija:

 

Naziv ponuđača

„МIСОМ BH“ d.o.o. Sarajevo

 

Sjedište i adresa

Bačići 58, Sarajevo

 

Ukupna cijena ponude bez

PDV-a

49.930,00 KM

 

Ukupna cijena ponude sa PDV-om

58.418,10 KM

 

Garantni rok za sve stavke

12 mjeseci od dana instalacije i puštanja u rad

 

 

Rok za isporuku predmeta nabavke

60 dana za stavke od rednog broja 1 .-4., a 90 dana za stavku 5. računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b), Zakona o javnim nabavkama, člana 25., člana 70. stavovi (1), (3) i (6), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Sužbeni glasnik BiH“, broj: 103/14) i Preporuke Komisije za nabavku, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Institut za mjeriteljstvo BiH, Augusta Brauna broj 2, 71000 Sarajevo.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Dostavljeno:

-           Ponuđaču MICOM d.o.o. Sarajevo

-           Odsjeku za dokumentovanje i informatiku

-           a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: