Laboratorijske usluge za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje - Hemijski elementi (olovo) - uvozne pošiljke

Datum objave: 09.02.2021. 13:23 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 

 

Broj :07-4-50-4-791 -12/20

Datum: 26.01.2021

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javni nabavkama („Službeni glasnik BiFT, broj 39/14) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02, 102/09 i 72/17) u predmetu javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

o Izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ovom Odlukom, na prijedlog Komisije za javnu nabavku imenovane Rješenje o imenovanju komisije broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine, dodjeljuje se ugovor ponuđaču Sistem Qualita S, sa sjedištem u Palama, Jovana Cvijića 2b, koji je dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u okviru postupka javne nabake laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje za potrebe Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, i to za lot 12 - Hemijski elementi (olovo) - uvozne pošiljke, kako slijedi:

 

Lot 12 - Hemijski elementi (olovo) - uvozne pošiljke

R/B

Naziv ponuđača

Ukupno ponuđena cijena bez PDV-a

Popust

Ukupno ponuđena cijena sa popustom bez PDV-a

Ukupno ponuđena cijena sa popustom i PDV-om

1.

Sistem Qualita S, Pale

1.155,00 KM

/

1.155,00 KM

1.351,35 KM

 

Član 2.

Ova Odluka će biti objavljena na internet stranici Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Uz ovu Odluku ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke izvršiće se i dostavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija imenovana Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine.

 

Obrazloženje

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, imenovane Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine, provela je otvoreni postupak uz objavu obavještenja broj: 956-1-2-17-3-14/20 na Portalu javnih nabavki.

Nakon otvaranja ponuda, Komisija je konstantovala daje za javnu nabavku laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje za lot 12 - Hemijski elementi (olovo) - uvozne pošiljke, do utvrđenog krajnjeg roka za dostavu ponuda pristigla jedna ponuda, koja zadovoljava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom za dostavu ponuda.

Ocjenom ponude konstantovano je daje najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude dostavio ponuđač Sistem Qualita Ste je stoga Komisija predložila direktoru da se za javnu nabavku laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje za lot 12 - Hemijski elementi (olovo) - uvozne pošiljke, zaključi Okvirni sporazum sa pomenutim ponuđačem.

Za javnu nabavku laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje za lot 12 — Hemijski elementi (olovo) - uvozne pošiljke bilo je predviđeno da se sprovede e- aukcija. Kako je pristigla jedna prihvatljiva ponuda, e-aukcija se nije mogla zakazati, te se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Žalba se predaje putem Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

 

Dostaviti:

- ponuđaču; u spis.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: