Laboratorijske usluge za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje - Salmonella u hrani za ljude - uvozne pošiljke

Datum objave: 09.02.2021. 13:48 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 

 

Broj :07-4-50-4-791 -26/20

Datum: 27.01.2021

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02, 102/09 i 72/17) u predmetu javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

o izbora najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ovom Odlukom, na prijedlog Komisije za javnu nabavku imenovane Rješenjem o imenovanju komisije broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine, dodjeljuje se ugovor ponuđaču Veterinarski zavod Teolab, Karađorđeva 139, Dvorovi - Bijeijina, koji je dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u okviru postupka javne nabake laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje za potrebe Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, i to za lot 20 - Salmonella u hrani za ljude - uvozne pošiljke, kako slijedi:

 

Lot 20 - Salmonella u hrani za ljude - uvozne pošiljke

R/B

Naziv ponuđača

Ukupno ponuđena cijena bez PDV-a

Popust

Ukupno ponuđena cijena sa popustom bez PDV-a

Ukupno ponuđena cijena sa popustom i PDV-om

L

Veterinarski zavod Teolab, Bijeijina

15.252,00 KM

/

15.252,00 KM

17.844,84 KM

 

Član 2.

Ova Odluka će biti objavljena na internet stranici Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Član 3.

Uz ovu Odluku ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke izvršiće se i dostavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija imenovana Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine.

 

Obrazloženje

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, imenovane Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine, provela je otvoreni postupak uz objavu obavještenja broj: 956-1-2-17-3-14/20 na Portalu javnih nabavki.

Nakon otvaranja ponuda. Komisija je izvršila procjenu ponuda u skladu sa uslovima traženim za dostavu ponuda u okviru otvorenog postupka pri čemu je utvrđeno sljedeće:

ponuda ponuđača JZU Institut za javno zdravstvo RS ne zadovoljava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom. Naime, tačkom 19. Tenderske dokumentacije, Način dostavljanja ponuda, propisano je: „Potrebno je dostaviti 1 (jedan) orginal i 1 (jednu) kopiju ponude, koje se dostavljaju zajedno sa orginalnom ponudom, pri čemu se jasno naznačava ,,orginal“ i „kopija44 ponude. Ponuđači mogu dati ponudu za jedan lot ili za više lotova. Za svaki lot se podnosi posebna ponuda (u odvojenim kovertama). U ponudi unutar lota moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definisano tehničkom specifikacijom. U ponudi unutar lota moraju se dostaviti obrazac za dostavljanje ponude, obrazac za cijenu ponude, Nacrt Okvirnog sporazuma za pojedini lot i povjerljive informacije/4

Ponuđač JZU Institut za javno zdravstvo RS je dostavio jednu originalnu ponudu koja se odnosi na lotove 10,13,18,20,21,27 i 28, dakle nisu dostavljene ponude u odvojenim kovertama, kao ni kopije ponuda, a ni tražena dokumentacija za svaki lot pojedinačno. Iz svega navedenog, Komisija je ponudu ponuđača JZU Institut za javno zdravstvo RS ocijenila kao neprihvatljivu, te ista nije uzeta u dalje razmatranje.

- Uvidom u ponudu ponuđača JU Veterinarski zavod Bihać, računskom provjerom cijena u Obrascu za dostavljanje ponude - Aneks 1 i Obrascu za cijenu ponude - Aneks 2, a postupajući u skladu sa članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) utvrđena je računska greška. Ponuđaču je upućen zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške ponude, broj: 07-4-50-4-791-5/20 od 13.01.2021. godine. Dana 15.01.2021. godine ponuđač JU Veterinarski zavod Bihać je aktom broj: 01-38-1/21 od 14.01.2021. godine dostavio korigovani Obrazac za dostvljanje ponude - Aneks 1 i Obrazac za cijenu ponude - Aneks 2, sa ponuđenom cijenom od 32.550,00 KM bez PDV-a, odnosno 38.083,50 KM sa PDV-om, a koji su i  sastavni dijelovi Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

- ponude ponuđača JU Veterinarski zavod Bihać, Euro inspekt, Veterinarski zavod Teoiab i JU Veterinarski institut RS „Đr, Vaso Butozan“ Banja Luka zadovoljavaju sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom za dostavu ponuda u okviru otvorenog postupka, te je zakazana e- aukcija za 21.01.2021. godine, sa početkom u 12:30, i vremenom trajanja od 10 minuta.

Nakon završetka e-aukcije, konstantovano je da je najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude za javnu nabaku laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje za potrebe Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, za lot 20 - Salmonella u hrani za ljude - uvozne pošiljke, dostavio ponuđač Veterinarski zavod Teoiab, te je stoga Komisija predložila direktoru da se za javnu nabavku zaključi Okvirni sporazum sa pomenutim ponuđačem.

Na osnovu naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se predaje putem Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

 

Dostaviti:

ponuđačima 5x; u spis.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: