Laptopi

Datum objave: 04.01.2020. 10:16 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2019.

Broj: 06-16-3-2777-6/19 Datum: 30.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka (b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,S1. glasnik BiH", broj 39/14), i Pravilnika o načinu provođenja postupka direktnogsporazuma po osnovu javnih nabavki u Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH, broj: 06-02-2-3235/2014 od 16.12.2014. godine, član 9. tačka (a) i (b), generalni tajnik Vijeća ministara BiH je donio

 

ODLUKU

 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Dodjeljuje se ugovor ponuđaču Eurocompany d.o.o. Odžak, kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku roba -laptopova ( 3 komada) za Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH. Prihvata se ponuda, broj: 78/19 od 30.12.2019. godine u ukupnom iznosu od 3.159,00KM sa PDV-om.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Eurocompany d.o.o. Odžak

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za materijalno - financijske poslove i Služba za održavanje i razvoj sustava elektroničkog poslovanja i ,,e-vlada" u Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici Vijeća ministara BiH, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 06-16-3-2777-1/19 od 24.12.2019. godine. Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke sa PDV-a je do 4.000,00 KM. Pismeni zahtjev za ponudu (broj: 06-16-3-2777-2/19 od 24.12.2019. godine) upučen je ponuđačima: Eurocompany d.o.o. Odžak, BNC doo Sarajevo, Delta PC SPIT Systems d.o.o. Banja Luka.

 

Dana 30.12.2019. godine putem e-maila pristigle su ponude ponuđača: Eurocompany d.o.o. Odžak -3.159,00 KM sa PDV-om., BNC doo Sarajevo -3.861,00KM sa PDV-om i ponuda ponuđača Delta PC SPIT Systems d.o.o. Banja Luka - 4.457,70KM sa PDV-om.

 

U postupku je ocijenjeno da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima, a nesporno je da je ispitivanje tržišta i provjerom cijena utvrdeno da je ponuda odabranog najpovoljnijeg ponuđača prihvatljiva za Ugovorni organ, što je i razlog donošenja odluke iz dipozitiva.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: