LED televizor TV LED KD 75x81 JCEP (reklamni displej) za Krajišku kuću Trebinje

Datum objave: 30.08.2021. 09:10 / Izvor: Akta.ba, 23.08.2021.

Na osnovu člana 90., člana 70.stav 1. i 3. i 6.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik  BiH br.39/14),  Pravilnika o  postupku direktnog sporazuma  Centra broj: 153/15 (626/18) i člana 33. Statuta Centra za razvoj poljoprivrede i  sela, u postupku javne nabavke roba „Nabavka led televizora TV LED KD 75x81 JCEP (reklamnog displeja) za Krajišku kuću Trebinje, Direktor Centra, donosi,

 

ODLUKU

 

1. Prihvata se prijedlog predstavnika Centra, o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka led televizora TV LED KD 75x81 JCEP (reklamnog displeja) za Krajišku kuću Trebinje , putem direktnog sporazuma broj: 1069/2021. 

 2. „STANIĆ TRADE“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Banja Luka 2, bira se u postupku javne nabavke broj:1069/2021. Ponuđač je ponudio cijenu   u iznosu od  2.313,67 KM bez PDV-a odnosno 2.707,00 KM sa PDV-om.

3. Ugovorni organ zaključiće ugovor sa izabranim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u pozivu za dostavljanje ponuda i ponudom  ponuđača broj:243/2021 od  20.08.2021.godine, dostavljene od strane izabranog ponuđača. 

4. Ova odluka je konačna  i stupa na snagu  danom donošenja. 

 

Obrazloženje: 

Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka,  proveo je postupak direktnog sporazuma  broj:1069/2021 za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: Nabavka led televizora TV LED KD 75x81 JCEP (reklamnog displeja) za Krajišku kuću Trebinje   po Odluci Direktora broj:1068/21-O  od 17.08.2021.godine. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača  je najniža cijena.

Poziv za dostavljanje ponuda, upućen je ponuđaču „STANIĆ TRADE“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Banja Luka 2, dana 18.08.2021.godine putem pošte.

Procijenjena vrijednost javne nabavke,  do 4.000,00  bez PDV-a.

Dana  23.08.2021.godine u 12:15 časova predstavnik Centra za selo je izvršio otvaranje ponude i tom prilikom konstatovao da je pristigla ponuda dobavljača , „STANIĆ TRADE“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Banja Luka 2, sa ponuđenom cijenomu iznosu od  2.313,67 KM bez PDV-a    odnosno 2.707,00 KM sa PDV-om.

S obzirom da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa uslovima  iz poziva za dostavljanje ponuda to će ugovorni organ prihvatiti prijedlog predsatvnika  Centra i odlučiti kao u dispozitivu ove Odluke. 

 

Dostavljeno: 

1.       Ponuđaču                                                                               

2.       Evidencija                                                                  

3.       Arhiva                                                                                 

                                                                                                        

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: