Lift u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Datum objave: 29.12.2016. 09:09 / Izvor: Akta.ba, 27.12.2016.

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj: 01-16-11-2006-15 /16

Datum: 21.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1], (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama(,.Službeni glasnik BiH", broj 39/14], člana 10. st (5) i [7) Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove Institucija BiH broj: 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutranjoj organizaciji SZZP broj: 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke i zamjene liftovskih postrojenja u Zgradi Predsjedništva BiH direktor Službe uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i zamjenu liftovskih postrojenja u Zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Ugovor za javnu nabavku i zamjenu liftovskih postrojenja u Zgradi Predsjedništva BiH dodjeljuje se izabranom ponuđaču TRI BEST doo Banja Luka , za ponuđenu cijenu od 67.862,93 KM sa PDV- om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

[1]  Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest} dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

[2] Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku do 7 (sedam) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke a prema odredbama tenderske dokumentacije.

[3]  U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za finansijsko-materijalne poslove, Odsjek za mašinska postrojenja i instalacije i Odsjek za elektroniku Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Službe, www.szzp.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6] Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav [2] Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-16-11- 2006-2/16 od 08.11.2016. godine.Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.Procijenjena vrijednost javne nabavke 94.017,09 KM bez PDV-a. Obavještenje o nabavci broj 618-1-1-134-3-150/16 od 09.11.2016. godine objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija] imenovana je Rješenjem broj 01-16-11-353/16 od dana 28.01.2016. godine I Rješenjem o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije broj 01-16-11-353-3/16 od 28.09.2016. godine

Komisija je dana 15.12.2016.godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke. U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda :2 (dvije];

-da su blagovremeno zaprimljene 2 [dvije] ponude;

-  da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

Aktom broj 01-16-11- 2006-9/16 od 12.12.2016. godine Komisija za javne nabavke je uputila ovlaštenom pokretaču nabavke zahtjev za tehničku ocjenu ponuda u postupku javne nabavke i ugradnje liftovskog postrojenja u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH te da izvještaj o stručnoj ocjeni ponude dostavi Komisiji za javne nabavke putem protokola Službe.

Aktom broj 01-16-11- 2006-10/16 od dana 13.12.2016. godine , ovlašteni pokretač nabavke je dostavio dopis Komisiji za javne nabavke u kojem obavještava sljedeće:

Ponuda firme EUROPROST doo Gračanica zadovoljava tražene tehničke karakteristike

iz obrasca za cijenu ponude.

Ponuda firme TRI BEST doo Banja Luka zadovoljava tražene tehničke karakteristike iz obrasca za cijenu ponude.

Komisija je izvršila provjeru kvalifikacija ponuđača u predmetnom postupku nabavke prema minimalnim uslovima za kvalifikaciju ponuđača utvrđenih u tenderskoj dokumentaciji i konstatuje sljedeće:

Ponuda EUROPROST doo nije kvalifikovana ni prihvatljiva iz sljedećeg razloga:

Ponuđač je propustio da dostavi dokaz iz tačke 12.2.a)

"U skladu sa članom 28. stav 3, Naredbe o sigurnosti liftova „Službeni glasnik br. 99/2012" za obavljanje radova na liftovskim postrojenjima ponuđači su dužni posjedovati Odobrenje od imenovanog tijela za tehnički pregled liftova koje prije izdavanja odobrenja provjerava stručnu osposobljenost za obavljanje predmetnih radova.

Kao dokaz ponuđači su obavezni priložiti važeće odobrenje izdato od strane imenovanog tijela za tehnički pregled liftova koje prije izdavanja iste provjerava stručnu osposobljenost Ponuđača za obavljanje predmetnih radova tc rješenje Ministarstva vaniske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za imenovano tijelo kao dokaz da je isto ovlašteno za ocjenjivanje usklađenosti rada liftova fOvjerena kopija, ne starija od 3 ftril mjeseca, u momentu dostavljanja ponude)"

Ponuda TRI BEST je prihvatljiva i kvalifikovana u predmetnom postupku javne nabavke.

Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda u predmetu javne nabavke i zamjene liftovskih postrojenja i preporuke o izboru najpovoljnijeg ponuđača predložila je izbor najpovoljnijeg ponuđača , koji je prihvaćen:

PODACI 0 NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU

1.

Naziv ponuđača

TRI BEST doo

2.

Adresa

Banja Luka Ramići bb

3.

Ukupna cijena ponude sa PDV-om

67.862,93 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine uz saglasnost oba zamjenika direktora nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniže cijene".

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 10. st (5) i [7) Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove Institucija BiH broj: 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutranjoj organizaciji SZZP broj: 01-02-12093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-59/13 od

05.08.2015.godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-75/13 od

17.03.2016.godine, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može ce izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 [deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

DIREKTOR

Siniša Perković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: