Lijekovi i sanitetski materijal

Datum objave: 13.07.2020. 13:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

592-1-1-4-5-11/20


Broj obavještenja o nabavci 592-1-1-4-3-3/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv J.U. ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE
PAZARIĆ
IDB/JIB 4200260650002
Kontakt osoba Edis Pezo
Adresa Resnik bb
Poštanski broj 71243 Pazarić (bhp sa)
Općina/Grad Hadžići
Telefon (033) 416-638
Faks (033) 416-638
Elektronska pošta edispezo@outlook.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA LIJEKOVA I SANITETSKOG MATERIJALA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA LIJEKOVA I SANITETSKOG MATERIJALA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Resnik bb, Pazaric

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MGM FARM 4218227790008 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

188075,30

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

188075,30

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

188075,30

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

188075,30

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
592-1-1-4-5-11/20
PODIJELI: