Linearni stapleri za otvorenu hirurgiju bez noža za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom

Datum objave: 03.07.2015. 13:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1255-1-1-27-5-80/15Broj obavještenja o nabavci 1255-1-1-27-3-30/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKA BOLNICA KLINIČKI CENTAR
BANJA LUKA
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Valentina Gordić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender br: 01-1238-1/15 radi nabavke linearnih staplera za otvorenu hirurgiju bez noža za potrebe Službe operacionih sala
sa sterilizacijom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka linearnih staplera za otvorenu hirurgiju bez noža za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33141120-7 Potrepštine za spajanje, šivanje, ligature


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO - apoteka JZU Univerzitetske bolnice Klnički centar Banja Luka, istovareno

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne


II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Način i rok plaćanja 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

81649,43

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

81649,43

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1


IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

81649,43

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

81649,43

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-1-27-5-80-15.pdf
PODIJELI: