Ljetne i zimske gume

Datum objave: 06.03.2019. 14:17 / Izvor: Akta.ba, 20.02.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA          

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE                    

SARAJEVO      

           

Broj: 04-14-1313-5/19

Sarajevo, 20.02.2019. godine

 

Na temelju čl. 64. stavak (1) točka b) i 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članka 17. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje, na Preporuku povjerenstva za javne nabave, a po Zahtjevu za dostavu ponuda putem izravnog sporazuma za javnu 4 ljetne i 4 zimske gume, ravnateljica donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditeija

 

Članak 1.

(1)        Prihvata se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 04-14-1313-4/19 od 20.02.2019. godine, i ugovor za javnu nabavu 4 ljetne i 4 zimske gume dodjeljuje se ponuditelju:

a) „Guma M" d.o.o. Mostar za ponuđenu cijenu 1.171,20 KM bez PDV-a.

 

Članak 2.

(2)        Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za financije.

 

Članak 3.

(3)        Ova odluka objavit će se na web stranici www.fzzz.ba istovremeno s upućivanjem obavještenja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabave, shodno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH.

 

Članak 4.

(4)        Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuditelju u skladu sa člankom 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave 4 ljetne i 4 zimske gume broj: 04-14-1313/19 od 06.02.2019. godine.

Javna nabava je provedena putem izravnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a je 1.710,00 KM (slovima: tisućusedamstotinadeset konvertibilnih maraka).

Pisani zahtjev upućen je ponuditelju „Guma M" d.o.o.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda sa preporukom ravnateljici, utvrđeno je da je ponuda ponuditeija „Guma M" d.o.o. blagovremeno zaprimljena, te da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu iste.

U postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo, te da je izbor ponuditelja „Guma M" d.o.o. izvršen u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima.

Iz navedenih razloa odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: