Lopte za školski šport u osnovnim školama u Županiji Zapadnohercegovčkoj

Datum objave: 22.12.2016. 12:44 / Izvor: Akta.ba, 29.11.2016.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg.

kojeg zastupa Ministarica Ružica Mikulić

(u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo)

I

Gagro šport d.o.o.

G.V. Ograđenik b.b.

88260 Čitluk

ID broj: 4227067990004

PDV broj: 227067990004

kojeg zastupa Iva Lesko

(u daljnjem tekstu: isporučitelj roba)

sklopili su dana 29. studenog 2016. godine

Ugovor br. 07-11-308-09/16

 

ZA NABAVKU LOPTI ZA ŠKOLSKI ŠPORT U OSNOVNIM ŠKOLAMA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

Široki Brijeg, 29.11.2016 godine

 

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka lopti za školski šport u osnovnim školama u Županiji Zapadnohercegovčkoj.

Sastavni dio ovog ugovora je ponuda dobavljača broj 07-11-308-04/16 od 15.11.2016. godine.

Članak 2.

Ugovorni organ naručuje predmetne robe, a dobavljač prihvaća da izvrši isporuku robe na osnovu provedenog izravnog sporazuma i Odluke Ugovornog organa o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Roba se isporučuje na adrese osnovnih škola i prema količinama koje su u prilogu ovog ugovora. Potrebno je dostaviti uz fakturu za spomenutu nabavku i otpremnicu sa potpisom preuzete robe.

Članak 3.

Naručitelj se obvezuje da će za robu iz članka 1. ovog ugovora plaćanje izvršiti u roku od 30. dana od dana ispostavljanja fakture.

U slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, u iznosu od 6.990,75 KM, dobavljač ima pravo obračunati zakonske zatezne kamate

Članak 4.

Vrijednost je određena na osnovu Ponude Dobavljača . Obveza Dobavljača je da Naručitelju dostavi fakturu nakon obavljene isporuke na adresu

Naručitelja i to:

Ministarstvo obrazovanja znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, Stjepana Radića 37b, 88220 Široki Brijeg. Uz fakturu treba biti priložena ovjerena i potpisana otpremnica.

U cijenu je uračunat PDV kao i svi troškovi i eventualne dodatne dadžbine.

Članak 5.

Dobavljač će isporučiti ugovorene količine lopti na adrese iz članka 2. ovog ugovora, prema nalogu i u vrijeme određeno prema dogovoru ugovornih strana.

Članak 6.

Odredbe ovog ugovora ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

Članak 7.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 8.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 9.

Ugovorne strane suglasne su sve eventualne sporove rješavati sporazumno. U slučajuneuspjeha nadležnost suda se određuje prema sjedištu tužene strane.

Članak 10.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka.

 

 

Br.ugovora: 07-11-308-09/16

Datum: 29.11.2016. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: