Lož ulje (LUEL bas 1002)

Datum objave: 30.10.2019. 10:17 / Izvor: Akta.ba, 19.08.2019.

Broj:01-2.16-2750/19

Datum: 19.08.2019. godine

 

Direktor JU „Dom zdravlja" Zavidovići na osnovu člana 46. Statuta JU „Dom zdravlja" Zavidovići i člana 70. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14), donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja (ekstra lako - LUEL bas 1002) za JU „Dom zdravlja" Zavidovići

 

Član 1.

 

Ugovor o nabavci lož ulja (ekstra lako - LUEL bas 1002) za JU „Dom zdravlja' Zavidovići, dodjeljuje se ponuđaču ALMY d.o.o. Zenica.

 

Član 2.

 

Ponuda ponuđača ALMY d.o.o. Zenica u provedenom konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda bila je prihvatljiva i imala je najnižu cijenu, te će se ovom ponuđaču ponuditi Ugovor o nabavci lož ulja (ekstra lako - LUEL bas 1002) za JU „Dom zdravlja" Zavidovići, u ukupnom iznosu od 4.260,00 KM bez PDV-a, a što sa PDV-om iznosi 4.984,20 KM.

 

Član 3.

 

Drugi po rangu bio je ponuđač HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom ponude, nakon provedene e-aukcije, u iznosu od 5.010,00 KMbezPDV-a

 

Član 4.

 

Izabrani ponuđač ne mora dostavljati original ili ovjerene fotokopije sljedeće kvalifikacione dokumentacije: 

a)Potvrde/u nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

b)Rješenje o registraciji ili aktuelni izvod iz sudskog registra.

 

Član 5.

 

Izabrani ponuđač ne mora dostavljati dokumentaciju iz člana 4. ove Odluke iz razloga jer je uz svoju ponudu dostavio ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije:

a)Uvjerenje Porezne uprave FBiH - Porezna ispostava Zenica o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa, broj: 13-4/1-15-5-2815/19 od 21.06.2019. godine - ovjerena fotokopija od 29.07.2019. godine,

b)Aktuelni izvod iz sudskog registra, broj: 043-0-RegZ-19-001698 od 27.06.2019. godine - ovjerena fotokopija od 29.07.2019. godine.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana evidentirana je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-2.13-2588/19 od 08.08.2019. godine, a u podtački 2.3. Tenderske dokumentacije, broj: 01-2.12-2375/19 od 19.07.2019. godine bilo je propisano da ponuđač može u ponudi dostaviti ovjerenu fotokopiju dokumentacije iz podtački 2.1. i 2.2. iste tenderske dokumentacije, te u slučaju da bude odabran kao najpovoljniji ponuđač ne mora ponovo dostavljati ovjerenu fotokopiju dokumetacije.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Obavještenjem o nabavci br. 638-7-1-178-3-34/19 koje je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 19.07.2019. godine, pokrenut je konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba i to lož ulja (ekstra lako - LUEL bas 1002) za JU «Dom zdravlja» Zavidovići, odnosno za potrebe zagrijavanja ambulante porodične medicine „Gaj" u ulici Husein kapetana Gradaščevića u Zavidovićima i ambulante porodične medicine „Krivaja" u selu Krivaja, općina Zavidovići.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije sa portala javnih nabavki, odmah po objavljivanju obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki, upućen je istovremeno trojici ponuđača i to:

Hifa petrol d.o.o. Sarajevo, Almy d.o.o. Zenica i Energopetrol d.d. Sarajevo.

Tendersku dokumentaciju za predmetnu nabavku sa portala javnih nabavki preuzelo je 11 ponuđača i to: AMPLITUDO DOO, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, DOO PETROL-P, BBS EUROPE, EKAPIJA DOO, HIFA-OIL DOO TEŠANJ, HOLDINA, AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU „APKE", GREEN OIL D.O.O., ALMY D 0.0 ZENICA I ENERGOPETROL D.D SARAJEVO.

Na adresu JU "Dom zdravlja" Zavidovići dostavljene su dvije ponude i to: Hifa petrol d.o.o. Sarajevo i Almy d.o.o. Zenica.

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) izvršila je otvaranje ponuda dana 01.08.2019. godine u Sali za sastanke u JU «Dom zdravlja» Zavidovići u 09,15 sati, kao što je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije Komisija za javne nabavke utvrdila je da obje ponude odgovaraju uslovima iz tenderske dokumentacije, odnosno da su prihvatljive ponude, te je pristupila daljoj proceduri.

U ovom postupku nabavke predviđeno je provođenje e-aukcije.

Nakon pregleda i ocjene ponuda za nabavku roba - lož ulja (ekstra lako - LUEL bas 1002) za JU «Dom zdravlja» Zavidovići, utvrđeno je da su obje ponude prihvatljive, usljed čega je ispunjen uslov za zakazivanje e-aukcije u sistemu e-Nabavke u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH ", broj 66/16 od 06.09.2016. godine).

Ugovorni organ odlučio je da e-aukciju zakaže za 15.08.2019. godine sa početkom u 09,00 sati, te da će e-aukcija trajati 10 minuta.

Prvobitni rang ponuđača koji je utvrđen na osnovu cijena iz ponuda i na osnovu kojeg je i zakazana e-aukcija bio je sljedeći:

 

Ponuđač:

HIFA PETROL d.o.o. SARAJEVO

ALMY d.o.o. ZENICA

Najniža vrijednost ponude

Vrijednost - LOT-a

5.010,00

4.260,00

4.260,00

Rang

2

1

 

 

Ugovorni organ iz sistema e-nabavke, preuzeo je izvještaj o toku i završetku e- aukcije 15.08.2019. godine u 09,15 u sati, teje nakon okončane e-aukcije nastavio rad na ocjeni ponuda.

Iz izvještaja se može utvrditi da u toku e-aukcije nije bilo podnošenja novih ponuda, te da je nakon okončane e-aukcije prvorangirani ponuđač ALMY d.o.o. Zenica sa najnižom cijenom ponude u iznosu od 4.260,00 KM bez PDV-a, a drugi po rangu je ponuđač HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 5.010,00 KM bez PDV-a.

Cijeneći pravilnost provedenog konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku lož ulja (ekstra lako - LUEL bas 1002) za JU „Dom zdravlja" Zavidovići, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

PRAVNA POUKA:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema oveodluke.

 

Zalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom u tri primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: