Majice za manifestaciju Evropska sedmica sporta za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu

Datum objave: 03.09.2021. 14:03 / Izvor: Akta.ba, 01.09.2021.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

GRADONAČELNIK

 

Broj predmeta:   13-001549/21

Broj akta:        01.1-1413EK-0013/21

Datum,            25.8.2021.. godine

Mjesto,      Brčko

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 22/18- prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, sa preporukom Komisije, broj: 13-001549/21 od 13.08.2021. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Član 1.

U provedenom otvorenom postupku za javnu nabavku majica za manifestaciju „Evropska sedmica sporta“ za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH, izabran je najpovoljniji ponuđač kojem se dodjeljuje ugovor.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača je „МАХ TRGOVINE" d.o.o. Zenica.

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi  9.899,37 KM.

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je utvrdila daje do momenta koji je bio određen za krajnji rok za dostavu ponuda, dostavljeno deset ponuda ponuđača i to: „КМ trade" d.o.o. Visoko, „Тех print" s.p. Brčko, „Patrio" d.o.o. Zenica, „Euro vez" d.o.o. Tešanj, „Arizona centar" d.o.o. Novi Travnik, „6 Novembar" d.o.o. Zvomik, „Danial S“ d.o.o. Tešanj, „Tang Art" s.p. Brčko, „Мах trgovine" d.o.o. Zenica i „Empress" d.o.o. Zenica. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda. Komisija je ustanovila da su svi ponuđači kvalifikovani u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije osim ponude ponuđača „Patrio" d.o.o. Zenica. U toku analize ponuda utvrđeno je da je ponuđač „Patrio" d.o.o. Zenica dostavio izjavu po članu 45. Zakona o javnim nabavkama neovjerenu kod nadležnog organa, pored izjave po članu 45. ZJN ponuđač je dostavio ovjerenu kvalifikacionu dokumentaciju, te je komisija prihvatila ovjerenu dokumentaciju i nastavila proces analize. Daljom analizom je utvrđeno da je ponuđač dostavio izjavu po članu 52. Zakona o javnim nabavkama takođe neovjerenu. Navedene izjave ponuđač je bio obavezan ovjeriti kod nadležnog organa, kako je jasno i nedvosmisleno navedeno u tački 3.1 i 3.6 tenderske dokumentacije, te s obzirom na naprijed navedeno ocijenjen je nekvalifikovanim. Dalje je utvrđeno da su ponude dostavljene na obrascu za cijenu ponude iz tenderske dokumentacije. Na taj način ponuđači su saglasni da će isporučiti ono što je zahtijevano tenderskom dokumentacijom u slučaju da im bude dodijeljen ugovor. Komisija je prilikom analize ponuda primijetila da su pojedini ponuđači vršili korekcije - ispravke u svojim ponudama te da navedene korekcije nisu urađene u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, odnosno da ispravljeni podaci moraju biti vidljivi, potvrđeni potpisom ponuđača i sa datumom izvršenja ispravke. Međutim, i pored navedene činjenice komisija smatra da se radi o manjim propustima koji bitno ne utiču na konkurenciju te se iz navedenog razloga i navedene ispravke mogu uzeti kao prihvatljive. Članovi komisije imenovani ispred Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu su preuzeli po jednu kopiju od svih ponuda kako bi izvršili računsku kontrolu ponuda. Nakon izvršene računske kontrole ponuda uočeno je da su u ponudama ponuđača „КМ trade" d.o.o. Sarajevo i „Tang Art“s.p. Brčko, 

postojale računske greške koje su navedeni članovi komisije ispravili, a na šta su saglasnost dali ponuđači. U daljem toku postupka Komisija za nabavke je razmotrila ponude sa aspekta mogućnosti da se radi o neprirodno niskoj cijeni, te je ustanovila da u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima ne postoje elementi za sumnju na neprirodno nisku cijenu najpovoljnijie ponude. Dalje je Komisija, u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije izvršila e-aukciju. Nakon izvršene e-aukcije, Komisija za nabavke je utvrdila da je ponuda najpovoljnijeg ponuđača u okvirima procijenjene vrijednosti nabavke, nakon čega je dala preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa kriterijumom najniže cijene.

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001549/21 od 09.07.2021. godine, Obavještenja o nabavci broj: 1157-1-1-362-3-361/21 objavljenim na portalu javnih nabavki dana 15.07.2021. godine, specifikacije roba i ponude najpovoljnijeg ponuđača.  

Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će biti izvršeno iz budžeta Brčko distrikta BiH za 2021 godinu, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport, sa organizacionog koda 17020001, ekonomski kod 613400.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u  roku od 10 dana prijema odluke.

 

DOSTAVITI:

1        Pododjeljenju za javne nabavke,

2.         Ponuđačima,

3.         Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu,

4.         Gradonačelniku,

5.         Zamjeniku gradonačelnika,

6.         «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,

7.         Arhivi.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: