Mašine za računovodstvo i registar-kase

Datum objave: 20.06.2019. 13:16 / Izvor: Akta.ba, 11.06.2019.

Broj:01/1-2114/19  

Dana, 13. 06. 2019. godine

 

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: mašine za računovodstvo i registar-kase, dekan Fakulteta je donio

 

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2080/19 od 12.06.2019. godine i javna nabavka robe: mašine za računovodstvo i registar-kase  dodjeljuje se se ponuđaču:  ,,AGENCIJA “SARA COM““, Slatina br. 30, 71000 Sarajevo, ID broj: 4300159910006 , ponuda - predračun broj: 70/2019, (broj protokola:01/1-2003/19 od  06.06.2019. godine u 09:00h) za ponuđenu cijenu od 617,00 KM (slovima: šeststotinasedamnaest/00 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ponuđač se obavezuje da robu: mašine za računovodstvo i registar-kase iz člana 1. ove odluke isporuči kupcu u njegovom sjedištu Zagrebačka 20. i proda u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

 Član 5.

Zapisnik o primopredaji robe sačinjava Komisija za primopredaju robe koja je sastavljena od predstavnika obje ugovorne strane. Ukoliko Komisija zapisnički utvrdi da roba ima greške ili nije ugovorenog kvaliteta, ponuđač odnosno prodavac je dužan da sve uočene nedostatke otkloni u roku od 5 (pet) dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne ulini u navedenom roku, roba koja je predmet reklamacije zamijenit će se novom.Isporučena roba od strane prodavca podliježe garanciji tj. garantnom roku proizvođača robe.

 Član 6.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1791/19 od 22.05.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 700,00 KM.

Na zahtjev je dostavljena ponuda ponuđača: ,,AGENCIJA “SARA COM““, Slatina br. 30, 71000 Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-671/19 od 21.03. 2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 12. 06. 2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude - predračuna sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2080/19, u postupku javne nabavke robe: mašine za računovodstvo i registar-kase.

 

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude - predračuna i ocjenu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda – predračuna: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda - predračun,

-          da nije bilo neblagovremenih ponuda- predračuna,

-          da je ponuda - predračun ponuđača: ,,AGENCIJA “SARA COM““, Slatina br. 30, 71000 Sarajevo, sa cijenom od 617,00 KM (slovima: šeststotinasedamnaest/00 KM), bez PDV-a, prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa i da će se roba isporučiti za 1 (jedan) mjesec.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

D E K A N

prof. dr Mirza Dautbašić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: