Mašinski potrošni materijal

Datum objave: 05.08.2016. 11:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

585-1-1-41-5-32/16Broj obavještenja o nabavci 585-1-1-41-3-16/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB 4209012500000
Kontakt osoba Mirnes Halilčević
Adresa Krečanska 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 321-600
Faks (035) 281-391
Elektronska pošta ahmed.odobasic@grijanjetuzla.ba
Internet adresa www.grijanjetuzla.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.7.2016. - 27.7.2017.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

93000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mašinski potrošnih materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka sitnih potrošnih materijala za potrebe remonta sistema daljinskog grijanja.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115220-7 Materijal za grijanje
Dodatni predmet(i) 44530000-4 Vijci
  44800000-8 Boje, lakovi i smole
  14811300-2 Brusne ploče
  31711140-6 Elektrode


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, obrazac za cijenu ponude, i data je u aneksu 3.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno grijanje d.d. Tuzla, Krečanska 1, 75000 Tuzla, BiH, magacin Ugovornog organa

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja (izraženi u kalendarskim danima) 10,00 %
2 Rok isporuke (izražen u kalendarskim danima) 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TAP KOMERC d.o.o. 4209303730002 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

94946,37

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.7.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

94946,37

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

94946,37

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
585-1-1-41-5-32/16
PODIJELI: