Materijal i radovi na izgradnji STS Račić 2, 50 kVA, Grad Bihać

Datum objave: 08.06.2021. 12:19 / Izvor: Akta.ba, 08.06.2021.

Sarajevo, 04.06.2021.

Broj: 03-17767/21

 

Na osnovu članova 25, 70. stav (5) i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo - prečišćeni tekst, broj: NO-2190/21-41 ./2. od 25.1.2021. godine, članova 15 i 73. stav (5) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 5155/15 - 52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-5474. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku roba - Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS "Račić 2", 50 kVA, sa priključnim UKB-om i pripadajućom niskonaponskom mrežom, Grad Bihać, za potrebe Podružnice "Rlektrodistribucija" Bihać, izabran u Otvorenom postupku, broj: OP 13-EDB/2021, je:

DOO „ZUBAN" Bihać

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać da u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi original ili kopije ovjerene kod nadležnog organa dokumenata iz člana 45. stav (2) tačka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Otvoreni postupak javne nabavke roba, broj: OP 13-EDB/2021 - Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS "Račić 2", 50 kVA, sa priključnim UKB-om i pripadajućom niskonaponskom mrežom, Grad Bihać, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Bihać, je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke roba, broj: 03-2-63-11846/2021 od 12.04.2021. godine. Obavještenje o nabavci o postupkujavne nabavke i tenderska dokumentacija su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 14.04.2021. godine, pod brojem obavještenja 1421-1- 1-26-3-78/21 i brojem: 1421-1-1-26-8-79/21.

Tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke "e-nabavka" preuzelo je 15 (petnaest) privrednih subjekata.

Rok za prijem ponuda je bio 12.05.2021. godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je obavljeno 12.05.2021. godine u 14:00 sati.

U krajnjem roku za dostavu ponuda, ponudu su dostavili sljedeći ponuđači:

1.DOO „ZUBAN" Bihać    90.000,00 KM (bez PDV~a)

2.,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka       90.000,00 KM (bez PDV-a)

 

 Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke roba, broj: 03-2-63-11846/2021 od 12.04.2021. godine, godine izvršila je javno otvaranje, pregled i ocjenu blagovremeno primljenih ponuda i utvrdila da ponuda ponuđača DOO „ZUBAN" Bihać zadovoljava sve uslove tenderskog dokumenta i ocijenjenaje prihvatljivom dok ponuda ponuđača ,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka ne zadovoljava sve uslove tenderskog dokumenta i ocjenjena je neprihvatljivom.

Ponuda ponuđača ,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka ocijenjenaje kao neprihvatljiva iz sljedećih razloga;

Tačkom 6.6. podtačka a) Tenderske dokumentacije tražena je kataloska dokumentacija, sa tačno naznačenim tipom ponuđene robe, za stavke naznačene u tabelama tehničke usaglašenosti, iz koje se jasno vidi da karakteristike ponuđene robe u potpunosti odgovaraju zahtjevanim karakteristikama.

Stavka br. X 1: Obujmica za zatezno ovješenje samonosivog kabla 12/20 kV na AB stubu prečnika u vrhu 230 - 250 mm:

Ponuđač je na strani 79. dostavio katalošku dokumentaciju za obujmicu za nosivo ovješenje, a tenderskom dokumentacijom tražena je obujmica za zatezno ovješenje.

Također, u tabeli tehničke usaglašenosti za navedenu stavku, pod r.b. 3 navedeno je da dizajn i dimenzije moraju biti u skladu sa nacrtom u Prilogu 1. Uvidom u dostavljenu katalošku dokumentaciju vidljivo je da dizajn ponuđene obujmice nije u skladu Prilogom 1. Tenderske dokumentacije.

Iz navedenog proizilazi da ponuđač nije dostavio katalošku dokumentaciju za predmetnu stavku, odnosno karakteristike ponuđene robe ne odgovaraju u potpunosti zahtjevanim karakteristikama.

Stavka broj X 10.: Postolje srednjenaponskih osigurača 12(24) kV, vanjska montaža, na stubnoj trafostanici:

U Tabeli tehničke usaglašenosti ponuđač je upisao da nudi opremu tropolne izvedbe, stoje i bio eliminatorni zahtjev za navedenu stavku, dok je na strani 91. ponude dostavljena kataloska dokumentacija za opremu jednopolne izvedbe.

Također, na strani 146. ponude, ponuđač je dostavio ateste o tipskim ispitivanjima, koji se odnose na opremu jednopolne izvedbe.

Iz dostavljene kataloške dokumentacije i atesta o tipskim ispitivanjima proizilazi da karakteristike ponuđene robe ne odgovaraju u potpunosti zahtjevanim karakteristikama.

U skladu sa obavještenjem o nabavci i objavljenom tenderskom dokumentacijom ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije putem portala Agencije za javne nabavke, koja nije provedena jer je u postupku nabavke prihvatljiva samo jedna ponuda, a stoje u skladu s članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-¬aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

 Ukupna ocjena ponuda - izbor najpovoljnijeg ponuđača prema zahtjevima i postupku ocjenjivanja datih u tenderskom dokumentu:

                             

Naziv ponuđača i sjedište                             

 

Iznos ponude bez PDV-a (KM)

Osvojena pozicija

DOO „ZUBAN" Bihać

90.000,00

1

 

Na osnovu ukupne ocjene, po kriteriju najniža cijena tehnički prihvatljive ponude, Komisija za nabavku je predložila da se u Otvorenom postupku javne nabavke roba, broj: OP 13-EDB/2021 - Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS "Račić 2", 50 kVA, sa priključnim UKB-om i pripadajućom niskonaponskom mrežom, Grad Bihać, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Bihać, izvrši izbor društva DOO „ZUBAN" Bihać kao najpovoljnijeg ponuđača za ponudu u iznosu od 90.000,00 KM (bez PDV-a).

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Dostavljeno: Ponuđačima Co: 03-2-6; 03-2-63; a7a

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: