Materijal i sanitarna oprema u zgradi srednje škole Nikola Šop Jajce

Datum objave: 23.08.2021. 14:41 / Izvor: Akta.ba, 23.08.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA JAJCE

Općinski načelnik

Broj: 02-11-7-5640/21

Jajce, 20.08.2021. godine

Na osnovu člana 70. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br. 39/14) i člana 110. Statuta Općine Jajce („Službene novine Općine Jajce“, br. 3/08), u postupku javne nabavke koja se odnosi na nabavku i ugradnju materijala i sanitarne opreme u zgradi srednje škole „Nikola Šop“ Jajce, Općinski načelnik donosi

ODLUKU

o izboru ponuđača

I

Ovom odlukom Općinski načelnik je nakon provedenog postupka direktnog sporazuma, a radi prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju materijala i sanitarne opreme u zgradi srednje škole „Nikola Šop“ Jajce,odlučio o ponuđaču kojem će dodijeliti ugovor.

II

Za izvršenje nabavke iz tačke I ove Odluke odabran je ponuđač “TRIŠNIK” d.o.o. Jajce. Konačna cijena usluge koja je predmet direktnog sporazuma utvrđena je na osnovu ponude odabranog ponuđača broj 53-08/2021 od 20.08.2021.godine i ista iznosi: 7.017,66 KM (slovima: sedamhiljadasedamnaest i 666/100 konvertibilnih maraka).

III

Ponuđač iz tačke II ove Odluke ocijenjen je kao kvalifikovan, a njegova ponuda zadovoljava kriterije navedene u pozivu za dostavu ponuda.

Obrazloženje

Odlukom o pokretnju postupka broj 02-11-7-5640/21 od 18.08.2021. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za dostavu ponude za javnu nabavku: „Nabavku i ugradnju materijala i sanitarne opreme u zgradi srednje škole „Nikola Šop“ Jajce,''. Nakon što je ispitivanje tržišta obavljeno, poziv na dostavu ponude upućen je ponuđaču “TRIŠNIK” d.o.o. Jajce.

Svoju ponudu dostavio je ponuđač “TRIŠNIK” d.o.o. Jajce . Nakon ocjene zaprimljene ponude ponuđača, utvrđeno je da ista ispunjava uslove iz poziva Općinskog načelnika od 18.08.2021 godine i iznosi: 7.017,00 KM. S obzirom na to da je dostavljena ponuda u okvirima procijenjene vrijednosti javne nabavke i da nudi najbolju razmjenu za novac, Ugovorni organ je odlučio kao u dispozitivu Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) žalba nije dopuštena.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: