Materijal za održavanje čistoće

Datum objave: 28.02.2019. 09:00 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2019.

Broj:01- 1627/19

Datum: 15.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, ), Odluke Uprave Društva broj: 01-03-3774/12 od 16.08.2012. godinc i preporuke komisije za javne nabavke broj: sl-l598/19 od 14.02.2019. godine, direktor Društva d o n o s i:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOUNIJEG PONUĐAČA

Član 1.

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke broj: sl- 1598/19 od 14.02.2019. godine i ugovor za javnu nabavku materijala za održavanje čistoće na osnovu obavijesti o nabavci broj. 1002-7-1-23-3-19/19 objavljenoj na portalu javnih nabavki dana 21.01.2019. godine u okviru konkurentskog postupka za dostavljanje ponuda. nakon završene e-aukcije dodjeljuje se ponuđaču EUROSAN d.o.o. Mostar ponuda broj: 05/01/19 za ponuđenu cijenu 19.999,14 KM bez PDV-a i ponudenu cijenu nakon provedene e-aukcije u iznosu od 11.180,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudaču po proteku roka od 15 dana od dana kada susvi ponudači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponudača kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Član 3.

Zadužuje se ponudač kojem je dodijeljen ugovor da shodno tenderskoj dokumentaciji po prijemu ove odluke pismenim putem dostavi ugovornom organu orginale ili ovjerene kopije dokumentacije o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenjai objavit će se na web stranici Društva istovremeno sa upućivanjem ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav 6 zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-265/19 od 16.01.2019. godine .

Javna nabavka je provedena: konkurentskim postupkom. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00 KM.

Obavijest o nabavci broj: 1002-7-1-22-3-18/19 objavljena na Portalu javnih nabavki 21.01.2019. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je 14.02.2019. godinc zapisnik o radu, ocjeni ponuda broj: sl-1598/19 u postupku javne nabavke materijala za održavanje čistoće . U zapisniku o radu je utvrdeno da je komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno slijedeće:

Ukupan broj pristiglih ponuda je 2 da su ponude blagovremeno zaprimljene, te da su ponude ponudača uredne i prihvatljive za ugovorni organ

Obzirom da je za ovaj postupak nabavke predviđeno provođenje e-aukcije , ugovorni organ je u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije zakazao e-aukciju dana 13.02.2019. godine u 1300 , nakon završene e-aukcije ugovor za nabavku materijala za održavanje Čistoće dodijeljuje se ponuđaču EUROSAN d.o.o. Mostar za ponudenu cijenu u iznosu od 11.180,00 KM 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka direktor Društva nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudača izvršen u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. podzakonskim aktima. internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponudač izabran je primjenjujući kriterij „najniža cijena" Iz naprijed navedenih razloga donosi se ova odluka.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponudač koji ima legitiman interes i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak, u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi ugovornom organu u pisanoj fonni direktno na protokol ugovornog organa ili preporučeno poštanskom pošiljkom u dovoljnom broju primjeraka a koji ne može biti manji od tri.

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: