Materijal za telefonske veze i radio stanice

Datum objave: 18.09.2019. 11:38 / Izvor: Akta.ba, 17.09.2019.

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A. D. D O B O J

Broj: V-5. 20312/19.
Dana: 16.09.2019 godine.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH". broj 39/14 ) i člana 54. Statuta Željeznica RS A.D. Doboj-Doboj, V.D. Generalnog direktora donosi:


ODLUKU
 o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Prihvata se Preporuka (broj protokola V-5.20068/19 od 11.09.2019.godine) Komisije Ugovornog organa. Željeznica RS A.D. Doboj - Doboj za sukcesivnu nabavku materijala za telefonske veze i radio stanice - (Otvoreni postupak - 0-30/2019 - prvi put, sa namjerom zaključenja Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do tri godine), da se zaključi Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci materijala za telefonske veze i radio stanice, sa ponuđačem “Telegroup" D.O.O.- BANJA LUKA. Ponuda navedenog ponuđača je kvalifikovana i ista je u ekonomskom i tehničkom smislu prihvatljiva za Ugovorni organ, a što je u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH", broj 39/14). Ukupna vrijednost ponude iznosi 51.628.83 KM bez PDV-a. a vrijednost ponuda za 2019.godinu iznosi 19.426.83 KM bez PDV-a, za 2020.godinu iznosi 16.101,00 KM bez PDV-a, za 2021.godinu iznosi 16.101,00 KM bez PDV-a.

II

Broj primljenih ponuda: 2 (dvije) ponude.

Ponuđač „ENPRO" D.O.O. - BIJELJINA se kvalifikovao u okviru ovog javnog nadmetanja, tj. dostavio je zahtijevanu dokumentaciju traženu predmetnom tenderskom dokumentacijom. Ukupna vrijednost ponude navedenog ponuđača iznosi 51.778,11 KM bez PDV-a.

U skladu sa članom 3. Odluke o pokretanju postupka javne sukcesivne nabavke materijala za telefonske veze i radio stanice dana 06.09.2019.godine zakazanaje ..E-aukcija" koja se održala dana 09.09.2019.godine, u vremenskom periodu od 11,00 do 11.15 časova.

Prema pisanoj informaciji Agencije zajavne nabavke BiH od 09.09.2019.godine, konstatovano je da je postupak predmetne nabavke „E-aukcijom" uspješno završen ali se u predviđenom terminu nije prijavio nijedan ponuđač.

Izvještaj o toku i završetku „E-aukcije",u predmetnom nadmetanju sačinjen dana 09.09.2019.godine u 13.43 časova. potvrđuje da se nijedan od ponuđača nije uključio u postupak „E-aukcije". 

III

Ugovorni organ je dana 16.08.2019.godnne objavio Obavještenje o nabavci predmetne robe pod brojem 1373-1-1-218-3-104/19 na Portalu javnih nabavki i šeć stranici. Obavještenje 51-15624-19-JN objavljeno je u „Službenom glasniku BiH", broj 57/2019 od 23.08.2019.godine, a na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 1-4.17822/19 od 09.08.2019.godine. procijenjena vrijednost iznosi 51.827,00 KM bez PDV-a za cijeli period 2019-2021 .godina, odnosno 19.625.00 KM bez PDV-a za 2019.godinu, 16.101,00 KM bez PDV-a za 2020.godinu i 16.101,00 KM bez PDV-a za 2021.godinu.

IV           

Zadužuje se Sektor za nabavke i prodaju da nakon donošenja ove Odluke provede dalju zakonsku proceduru. te izvrši objavljivanje Odluke na svojoj web stranici, shodno odredbi člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH", broj 39/14).

V            

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba Ugovornom organu, u pisanoj formi, direktno ili se podnosi preporučenom pošiljkom, u tri primjerka, najkasnije 10 dana od dana prijema Odluke.

 

DOSTAVLJENO:

  1. Sektor za nabavke i prodaju
  2. Ponuđaču 2x
  3. a/a 2x

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: