Materijal za telefonske veze i radio stanice

Datum objave: 29.01.2020. 13:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1373-1-1-218-5-9/20


Broj obavještenja o nabavci 1373-1-1-218-3-104/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400025960001
Kontakt osoba TATJANA NIKOLIĆ
Adresa Svetog Save 71
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-082
Faks (053) 227-704
Elektronska pošta nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa www.zrs-rs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.12.2019. - 30.12.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

51827,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci materijala za telefonske veze i radio stanice.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka materijala za telefonske veze i radio stanice.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32500000-8 Telekomunikaciona oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe: Za ponuđače iz RS/BiH paritet je - DDP skladište Ugovornog organa u Doboju i Banja Luci –
Sekcija ETP (Incoterms 2010.), za ponuđače van teritorije RS/BiH paritet je - DAP skladište Ugovornog organa u
Doboju i Banja Luci – Sekcija ETP (Incoterms 2010.).

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TELEGROUP DOO BANJA LUKA 4400866760007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

51628,83

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

19426,83

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

30.12.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51628,83

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51778,11

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1373-1-1-218-5-9/20
PODIJELI: