Medicinski potrošni materijal

Datum objave: 23.07.2020. 15:25 / Izvor: Akta.ba, 22.07.2020.

 

ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA - BAKOVIĆI

Broj: 01-45-675-01 20 Datum: 22.7.2020. godine

 

Na temelju članka 25.. članka 64. stavak (1). točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Medicinski potrošni materijal", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:

Medicinski potrošni materijal

 

Clanak 1.

Shodno rezultatima vrednovanja prihvatljivih ponuda ovom Odlukom kao najpovoljniji ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave roba: „Medicinski potrošni materijal", za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići. za 2020. - 2021. godinu, izabran je ponuditelj „Inel" d.o.o. Mostar, sa ponuđenom cijenom 32.136,40 KM (bez PDV-a), prema doslavljenoj ponudi broj: 07-45-855/20.

 

Clanak 2.

Po okončanju roka za žalbu, Ugovorno tijelo će zaključiti Okvirni sporazum „Medicinski potrošni materijal", s ponuditeljem „Inel" d.o.o. Mostar, kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

 

Clanak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici te istovremeno uputiti ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave. sukladno članku 70.. stavak (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH". broj 39/14).

 

Obrazloženje

Postupak nabave je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabave „Medicinski potrošni materijal". broj 01-45-675/20. od 27.5.2020. godine.

Obavijest o nabavi. broj 835-1-1-115-3-37/20. objavljena je na portalu Agencije za javne nabave Bil I dana 28.5.2020. godine.

 

Sažetak Obavijesti o nabavi je objavljen u ..Službenom glasniku BiH". broj 31/20 od 5.6.2020. godine.

 

Ponudu za „Medicinski potrošni materijal" je dostavio ponuditelj „Inel" d.o.o. Mostar. Kriterij za izbor je „najniža cijena" nakon provedene ..e-aukcije".

S obzirom da je pristigla samo jedna (1) ponuda. ,.E-aukcija" se ne zakazuje. sukladno članku 3.. stavak (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenju e-aukcije („Službeni glasnik BiH". broj 66/16) - „U slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak nabave okončava u skladu sa člankom 69. Zakona".

 

Pregledom i analizom dostavljene dokumentacije ponuditelja, Povjerenstvo za nabavu je utvrdilo da ponuda ponuditelja „Inel" d.o.o. Mostar sadrži sve elemente tražene tenderskom dokumentacijom, odnosno da ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uvjete. te da shodno utvrđenom kriteriju ..najniža cijena". ispunjava zahtjeve Ugovornog tijela. Povjerenstvo je dalo preporuku da se ista prihvati kao najpovoljnija i dodjeli Okvirni sporazum navedenom ponuditelju.

Cijeneći naprijed navedeno odlučeno је kao u dispozitivu.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponudaje sastavni dio ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke svaki od ponuditelja koji je učestvovao u postupku. sukladno članku 101.. stavak (1). točka d) Zakona o javnim nabavama (..Službeni glasnik BiH" broj: 39/14). može podnijeti žalbu u roku od deset (10) dana po prijemu istc.

Zalba se u najmanje tri primjerka podnosi Zavodu za zbrinja\ anje mentalno invalidnih osoba - Bakovići. na adresu: Bakovići 38. 71 270 Fojnica.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: