Metalne arhivske police u Poreznoj upravi Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo

Datum objave: 17.04.2021. 11:08 / Izvor: Akta.ba, 16.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA 

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

 

Broj: 13/06-3-11-30-538-8/21 

S.M. Sarajevo, 14.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), direktor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Odobrava se izbor ,,R&S“ d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka, isporuka i montiranje metalnih arhivskih polica u Poreznoj upravi Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo”, provedenog putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, shodno Izvještaju o toku i završetku e-Aukcije, broj: 1415-7-1-29/21 od 12.04.2021. godine u iznosu od 7.576,00 KM bez PDV-a.

 

II

Ponuda ponuđača ,,R&S“ d.o.o. Sarajevo, broj: 9943/21 od 06.01.2021. godine proglašava se najpovoljnijom u skladu sa kriterijem za izbor najpovoljnije ponude - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude i Izvještaju o toku i završetku e-Aukcije, broj: 1415-7-1-29/21 od 12.04.2021. godine.

 

III

S odabranim ponuđačem ,,R&S“ d.o.o. Sarajevo, ul. Igmanska bb, 71 320 Vogošća, po konačnosti Odluke, zaključit će se Ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi s predmetnom javnom nabavkom.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Odlukom direktora Porezne uprave Federacije BiH, broj: 13/06-3-11-30-538/2021 od 23.03.2021. godine pokrenut je postupak javne nabavke, isporuke i montiranja metalnih arhivskih polica u Poreznoj upravi Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo.

Postupak javne nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponude, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi do 15.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-7-1-29-3-46/21 je objavljeno na portalu javnih nabavki 24.03.2021. godine. 

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH, dana 24.03.2021. godine Ugovorni organ je uputio poziv za dostavu ponuda na adrese pet (5) potencijalnih ponuđača i to: „PRIMAT d.o.o. Sarajevo, „CLOUDIT11 d.o.o. Sarajevo, „ProTirn11 d.o.o. Sarajevo, ,,KABAS“ d.o.o. Sarajevo i "SALON BANKARSKE OPREME" d.o.o. Sarajevo.

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke ,,e-Nabavke“, od datuma objave 24.03.2021.   godine, zaključno sa krajnjim datumom preuzimanja tenderske dokumentacije je preuzelo 25 (dvadeset pet) potencijalnih ponuđača.

Po navedenom Obavještenju o nabavci dostavljeno je 6 (šest) ponuda u određenom krajnjem roku i to ponude ponuđača: „R&S” d.o.o. Sarajevo, „MIRA-MAR” d.o.o. Foča, „ADUT plus” d.o.o. Banjaluka, ,,ITD” d.o.o. Sarajevo, „KABAS” d.o.o. Sarajevo i „SALON BANKARSKE OPREME” d.o.o. Sarajevo.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponuda dana, 07.04.2021. godine u 09:00h i sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je odmah proslijeđen ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

Nakon javnog otvaranja ponuda Komisija Ugovornog organa je pristupila pregledu i ocjeni ponuda, te o tome sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće: da je blagovremeno pristiglo 6 (šest) ponuda; da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda; da su zaprimljene ponude ponuđača „R&S” d.o.o. Sarajevo, „MIRA-MAR” d.o.o. Foča, „ADUT plus” d.o.o. Banjaluka, „KABAS” d.o.o. Sarajevo i „SALON BANKARSKE OPREME” d.o.o. Sarajevo prihvatljive u pravnom i tehničkom smislu i ispunjavaju postavljene zahtjeve Ugovornog organa iz tenderske dokumentacije, te im je dozvoljeno dalje učešće u postupku javne nabavke odnosno učešće u e-Aukciji; da ponuda ponuđača “ITD” d.o.o. Sarajevo nije prihvatljiva u pravnom smislu i ne ispunjava postavljene zahtjeve Ugovornog organa iz tenderske dokumentacije, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki, te joj nije dozvoljeno dalje učešće u postupku javne nabavke odnosno učešće u e- Aukciji.

 

Komisija Ugovornog organa je uvidom u ponudu ponuđača „SALON BANKARSKE OPREME" d.o.o. Sarajevo, konstatovala da je na dostavljenoj Izjavi iz člana 45. stav 1. tačaka a) do d) Zakona o javnim nabavkama (strana 17/61 ponude), dostavljenoj Izjavi iz člana 47. stav 1. tačaka a) do c) i 4. Zakona o javnim nabavkama (strana 18/61 ponude) i dostavljenoj Izjavi iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama (strana 19/61 ponude) izvršena ispravka podatka korektorom, te da se ispravljeni podatak na Izjavi iz člana 45. stav 1. tačaka a) do d) ZJN, na Izjavi iz člana 47. stav 1. tačaka a) do c) i 4. ZJN i na Izjavi iz člana 52. ZJN smatra prihvatljivim u skladu sa članom 18. stav 1. tačka m) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14 i 20/15) i tačkom 4.2 tenderske dokumentacije, s obzirom da je ispravljeni podatak potvrđen svojeručnim potpisom i pečatom ovlaštenog lica nadležnog općinskog organa, koji je izvršio ovjeru dostavljenih izjava i ispravke korektorom.

Uvidom i detaljnim pregledom ponude ponuđača ,,ITD“ d.o.o. Sarajevo, Komisija Ugovornog organa konstatovala je sljedeće:

Ugovorni organ je tenderskom dokumentacijom, tačkom 3.3 a) tenderske dokumentacije, kao dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, zahtijevao: „Potvrda poslovne banke izdata nakon objave Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki da glavni račun ponuđača (s naznakom da se radi o glavnom računu ponuđača) nije bio blokiran u posljednjih šest (6) mjeseci računajući od datuma objave Obavještenja o javnoj nabavci na portalu javnih nabavki". 

Komisija Ugovornog organa je konstatovala da je ponuđač na str. 37/56 ponude dostavio „Potvrdu" od 05.04.2021. godine, izdatu od strane SBERBANK d.d., na kojoj nije naznačeno da se radi o glavnom računu ponuđača, čime ovaj zahtjev Ugovornog organa postavljen tenderskom dokumentacijom nije ispoštovan niti ispunjen.

U skladu sa odredbama člana 2. tačka i. Zakona o javnim nabavkama BiH, ponuda je dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uslovima koje određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. Istim stavom je propisano da ponuda može biti: prihvatljiva - ako ispunjava sve uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom i neprihvatljiva - ako ne ispunjava uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst propisane tenderske dokumentacije.

Ugovorni organ napominje da, u skladu sa članom 57. Zakona o javnim nabavkama BiH, te pratećim podzakonskim aktima, kandidat/ponuđač pridržava se zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Također, članom 44. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH je propisano da Ugovorni organ određuje u tenderskoj dokumentaciji uslove za kvalifikaciju tako što utvrdi minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u pogledu njihove lične sposobnosti, ekonomskog i finansijskog stanja, te njihove tehničke i/ili profesionalne sposobnosti.

Članom 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH propisano je da su ponuđači dužni da se pridržavaju uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije, što ponuđač, u skladu sa gore navedenim nije učinio.

Članom 68. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH propisano je da ugovorni organ odbacuje ponudu ako je ponuđač dostavio nepotpune dokaze iz članova 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Članom 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama BiH propisano je da ugovorni organ odbacuje ponudu ako ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Naprijed navedeni članovi Zakona o javnim nabavkama BiH su osnovza odbacivanje ponude ponuđača ,,ITD“ d.o.o. Sarajevo.

Komisija Ugovornog organa je uvidom u ponudu ponuđača ,,KABAS“ d.o.o. Sarajevo konstatovala da na prvoj stranici nedostaje numeracija.

Članom 8. stav 6. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda propisano je da se stranice ponude označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. Članom 8. stav 7. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda propisano je da izuzetno od stava 6., ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Kako je u konkretnom slučaju ponuda čvrsto uvezana, čime je neupitno obezbijeđen integritet ponude i nije došlo do prekida kontinuiteta u numerisanju jer su ostali listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, činjenica da prva strana ponude nije numerisana smatra se manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava 

od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji, te se ponuda ponuđača „KABAS" d.o.o. Sarajevo smatra prihvatljivom.

Nadalje, u skladu sa članom 17. stav 7. b) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, Komisija Ugovornog organa je utvrdila daje cijena ponude ponuđača „KABAS" d.o.o. Sarajevo za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude, te je Komisija Ugovornog organa uputila dopis ponuđaču „KABAS" d.o.o. Sarajevo kojim je zatražila da pismenim putem obrazloži ponuđenu cijenu zbog neprirodno niske cijene, a sve u skladu sa članom 66. Zakona o javnim nabavkama BiH, članom 17. stav 7. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda i tačkom 5.12. predmetne tenderske dokumentacije. Ponuđač „KABAS" d.o.o. Sarajevo je blagovremeno dao odgovor tj. objašnjenje neprirodno niske cijene, koje je Komisija Ugovornog organa ocijenila prihvatljivim, te respektujući princip efikasnog trošenja javnih sredstava konstatovala da se ponuda na osnovu ovoga ne može odbaciti te da je prihvatljiva za Ugovorni organ. Shodno gore navedenom, Komisija Ugovornog organa je ocijenila daje ponuda ponuđača „KABAS" d.o.o. Sarajevo kvalificirana i prihvatljiva, te joj je dozvoljeno dalje učešće u postupku javne nabavke.

 

Komisija Ugovornog organa, izvršila je analizu prihvatljivih ponuda prije zakazivanja e-Aukcije, kako slijedi:

 

Naziv ponuđača/članova grupe ponuđača

Ponuđena ukupna cijena bez PDV-a sa popustom (zbir svih stavki)

R&S d.o.o. Sarajevo

14.994,00 KM

MIRA-MAR d.o.o. Foča

14.700,00 KM

ADUT plus d.o.o. Banjaluka

14.986,00 KM

KABAS d.o.o. Sarajevo

11.270,00 KM

SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo

14.630,00 KM

 

U skladu s tačkom 6. tenderske dokumentacije predviđeno je provođenje e-Aukcije u sistemu e-Nabavke. e-Aukcija je zakazana dana, 09.04.2021. godine (petak) u 11:18h za 12.04.2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:30h. Predviđeno je da e-Aukcija traje 20 minuta. e-Aukcija uspješno završena dana, 12.04.2021. godine u 12:38:00h.

Sistem e-Nabavke je Ugovornom organu dostavio Izvještaj o toku i završetku e-Aukcije, broj postupka: 1415-7-1-29/21 od 12.04.2021. godine.

Na osnovu izvještaja o toku i završetku e-Aukcije, Komisija Ugovornog organa je po osnovu istog rangirala ponude, kako slijedi: 

 

Redni

broj

Naziv ponuđača

Konačna cijena ponude u KM bez PDV-a po završenoj e-aukciji

Rang

1.

R&S d.o.o. Sarajevo

7.576,00

1

2.

ADUT plus d.o.o. Banjaluka

7.588,00

2

3.

KABAS d.o.o. Sarajevo

10.900,00

3

4.

SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo

14.630,00

4

5.

MIRA-MAR d.o.o. Foča

14.700,00

5

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju i Izvještaj o toku i završetku e-Aukcije nesporno je da je ponuda ponuđača ,,R&S“ d.o.o. Sarajevo prihvatljiva u skladu sa kriterijima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji za predmetni postupak javne nabavke, s ponuđenom ukupno cijenom nakon provedene e-Aukcije u iznosu od 7.576,00 KM bez PDV-a, te je kao takva izabrana kao najpovoljnija u skladu sa kriterijem za izbor ponude.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Komisija je direktoru Ugovornog organa dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa prilozima i prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je daje izabrani ponuđač ,,R&S“ d.o.o. Sarajevo kvalificiran i izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena".

Iz naprijed navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b), člana 70. i 89. Zakona o javnim nabavkama BiH odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovaj izbor imate pravo izjaviti žalbu ugovornom organu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostavljeno:

1.         Učesnicima postupka

2.         Računovodstvu

3.         a/a

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: