Metanski eksploziv

Datum objave: 20.07.2020. 21:31 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2020.

Broj: 03-5464/20

Đurđevik, 14.07.2020

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 13.07.2020. godine i člana 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Durđevik" d.o.o. - Durđevik. Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik donosi:

 

O D L U K U

 

o izboru najpovoljnijeg ponudača zajavnu nabavku robe Lot 1 - Metanski eksploziv

 

Nakon provedenog Otvorenog postupka za nabavku robe: Lot 1 - Metanski eksploziv Ugovor na period 12 mjeseci se dodjeljuje ponudaču "EU EXPLOSIVE" d.o.o. Zenica čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Lot I - Metanski eksploziv broj obavještenja: 350-1-1-430-3-197/20 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 18.06.2020. godine. evidencijski broj nabavke 03-47 Ч)/20 Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) Z.IN BiH preuzelo je šest ponudača. a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacijc od strane ponudača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 10.07.2020. godine. a koji je sastavni dio ovog zapisnika.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 10.07.2020. godine do 10:00 sati. ajavno otvaranje ponuda je zakazano za 10.07.2020. godine u 10:30 sati u prostorijama Rudnika.

 

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavili sljedeći ponudači: I) Ponuda sa prijemnim brojem 19-5385/20 od 09.07.2020. godine. Ponudač: "EU EXPLOSIVE" d.o.o. Zenica

 

Javno otvaranje ponuda je dana 10.07.2020. godine u 10:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-4731/20 od 18.06.2020. godine. Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o oharanju ponuda. Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponudaje dostavljen ponuđaču istog dana.

 

Komisija je isiog dana izvršila pregled i ocjenu ponude, odnosno utvrdivanje prihvatljivosti ponude kvalifikovanog ponudača i utvrdila da ponuda ponuđača: "'EU EXPLOSIVE" d.o.o. Zenica prihvatljiva jer potpuno udovoljava svim uslovima iz Tcnderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci.

 

Komisija je u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije utvrdila da se ne može zakazati e-aukcija jer je primljena jedna prihvatljiva ponuda.

 

Komisija je zatim izvršila analizu prihvatljive ponude prema kriteriju Najniža cijena, te konstatuje sljedeće:

 

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnijaje ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu: 1. "EX' Explosive" d.o.o. Zenica sa sljedećim elementima ponude:

 

Ponudcna cijena: 74.438,65 KM bez uračunatog PDV-a, na paritetu DDP krajnje odredite- RMU "Đurđevik". odnosno sa uračunatih 17% PDV-a iznosi 87.093.22 KM

 

Rok isporuke robe: sukcesivno prema potrebama ugovornog organa do 11 sati za zahtje\ane dnevne potrebe od dostavljanja narudžbenice i važećeg policijskog odobrcnja za nabavku na paritetu DDP RMU "Đurđevik" (dnevne potrebe će se utvrdili do 07:15 sati).

 

Rok plaćanja: odloženo 60 dana od dana fakturisanja robe bez bankovne garancije za odložcno plaćanje.

 

Period trajanja Ugovora: Ugovor se zaključuje na period 12 mjeseci, Proizvodač: Тгауа! Korporacija Kruševac - Srbija.

 

Pravo žalbe

 

Ponudač koji јс učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku postupka izbora najpovoljnije ponude. odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak. na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101.

 

Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku. u pismenoj formi najkasnije 10 dana po prijemu odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu izjavne nabavke u odnosu na postupak progleda i ocjene sposobnosti, te postupak pregleda, ocjene i izbora najpovoljnijeg ponudača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: