Mjerenje debljine stjenke i kontrolni proračun za stabilne posude pod pritiskom

Datum objave: 04.10.2016. 15:12 / Izvor: Akta.ba, 28.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

 

Broj: 11-16.6-4666-1/16

Datum: 28.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 18. stav (1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik 4. i 5. Pravilnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH interni broj:154/15 od 17.02.2015. godine, o postupku nabavke roba, usluga ili radova putem direktnog sporazuma, a postupajući po zahtjevu Kontrolne laboratorije, broj: 11-16.6-4666/16, Z-JN 287/16 od 20.09.2016. godine v.d. direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke: Mjerenje debljine stjenke i kontrolni proračun za stabilne posude pod pritiskom

 

1. Odobrava se provođenje postupka javne nabavke usluga: Mjerenje debljine stjenke i kontrolni proračun za stabilne posude pod pritiskom, JRJN: 50500000-0 Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, česmi i metalnih kontejnera te mašina, stavka Plana nabavki za 2016. godinu U-21.

2. Javna nabavka će se provesti po postupku direktnog sporazuma, dodjelom ugovora ponuđaču Vatrosistemi d.o.o., ul. Safeta Zajke 304, 71000 Sarajevo, JIB: 4200117260007, koji je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom koja bez PDV-a iznosi 1.400,00 KM odnosno sa PDV-om 1.638,00 KM.

3. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 1.400,00 KM (slovima: hiljadučetristo KM), u skladu sa odobrenim zahtjevom.

4. Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva Budžeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, u iznosu 1.638,00 KM, na budžetskoj poziciji 613700 - Izdaci za tekuće održavanje.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Kontrolni laboratorij Agencije podnio je zahtjev broj: 11-16.6-4666/16 od 20.09,2016.godine, Z-JN 287/16 za nabavku usluga: Mjerenje debljine stjenke i kontrolni proračun za stabilne posude pod pritiskom, u kojem se navodi da je na osnovu člana 13. Uredbe sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji (,,Sl. List RBiH br. 23/92 i 13/94 ) pokrenut je postupak za inspekcijski pregled stabilnih posuda pod pritiskom koje su na korištenju u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, u Kontrolnom laboratoriju Agencije u Sarajevu. Kao alternativa hidrauličkoj probi inspekcija sugeriše mjerenje debljine stjenke i kontrolni proračun stabilnih posuda pod pritiskom.

Zbog navedenog potrebno je angažovanje firme za izvršenje usluge ultrazvučnog mjerenja debljine stjenke uređaja navedenih u specifikaciji u prilogu, što je postavljeno kao uslov za obavljanje inspekcijskog pregleda. Ispitivanjem tržišta od strane podnosioca zahtjeva, zahtjev za dostavljanje ponude upućen je sljedećim ponuđačima: Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, Gasprodukt d.o.o. Vogošća i Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo. Ponuđač Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, dostavio je tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom, broj: 121-1-09/16 od 05.09.2016. godine, koja bez PDV-a iznosi 1.400,00 KM.

Sredstva za predmetnu nabavku su osigurana u Budžetu Agencije za 2016. godinu u iznosu od 1.638,00 KM sa PDV-om, na budžetskoj poziciji 613700 -Izdaci za tekuće održavanje. 

Uzimajući u obzir gore navedeno odlučeno je kao u dispozitvu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: