Mjernopriključni ormari za izmještanje mjernih mjesta i priključke

Datum objave: 18.06.2018. 14:07 / Izvor: Akta.ba, 12.06.2018.

Broj: 02-0147-148-27/18

Datum: 11.06.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stava (1) tačka 6, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje i člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-0147-148-24/18 od 04.06.2018. godine u postupku javne nabavke Lot 2. Nabavka mjernopriključnih ormara za izmještanje mjernih  mjesta je donijela:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 02-0147-148-24/18 od 04.06.2018. godine i ugovor za javnu nabavku mjernoprikljvučnih ormara za izmještanje mjernih mjesta i priključke, dodjeljuje se ponuđaču „ELNOS BL" d.o.o. Banja Luka, ponuda broj 04-02/18 dostavljena dana 18.05.2018. godine, za ponuđenu cijenu od 117.369,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.
Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona ojavnim nabavkama.
Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, prijedlog ugovora će se dostaviti drugorangiranom ponuđaču, a sve u skpadu sa članom 72 stav 3. ZJN BiH.

Član 3.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka za žalbu.

Član 4.
Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komercijalni sektor. 

Član 5.
Ova odluka će se objaviti na internet stranici www.elektrohercegovina.com ,istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona ojavnim nabavkama.

Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-N0-0112-243-04/18 od 08.02.2018. godine. Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 120.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1081-1-1-26-3-23/18, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 02.04.2018. godine, sažetak obavještenja o nabvci objavljen je u Sl. Glasniku BiH broj: 21/18 od 06.04.2018. godine.
Podaci o e-aukciji: Ugovorni organ je sproveo postupak e-aukcije, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16).
Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-0147-148-04/18 od 02.04.2018. godine.
Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o ponovnoj ocjeni i poređenju ponuda broj 02-0147-148-22/18 od 04.06.2018. godine i Preporuku o izbor najpovoljnjeg ponuđača broj 02-0147-148-24/18 od 04.06.2018. godine.
U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
-    da je ukupan broj pristiglih ponuda dvije.
-    da su blagovremeno zaprimljene dvije ponude.
-    da nije bilo neblagovremeno primljeih ponuda
-    da su ponude ponuđača „ELNOS BL" d.o.o. Banja Luka i „KaŠega sotrapu" d.o.o. Beograd kvalifikovane i prihvatljive, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.
U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu pispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene.
- Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1)

„ELNOS BL" d.o.o. Banja Luka

117.369,00

2)

„Kaldera company" d.o.o. Beograd

149.808,40

 
- Naziv ponuđačačija je ponuda ocjenjena kao najpovoljnija:
 

1.

Naziv ponuđača

„ELNOS BL" d.o.o

2.

Sjedište i adresa

Blagoja Parovića br. 100 E, 78000 Banja Luka

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

117,369,00 na paritetu DDP centralni magacin u Trebinju

4.

Rok isporuke

30. dana od dana lotpisivanja ugovora

5.

Podaci o dijelu ugovora koje se daje u podugovor i podaci o podizvođaču

Ponuđač ne namjerava skpapati podugovor sa trećom stranom

 
Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostvaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje te člana 57, stav 1 Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.
Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu MH ERS Matično preduzeća a.d. Trebinje ZP „Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje, Trg jovana Raškovića br. 6, 89101 Trebinje.
Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: