Mobilni aparat

Datum objave: 30.06.2015. 09:26 / Izvor: eKapija.ba, 17.06.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA ILIJAŠ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 04/3-14-1665/15

Datum: 17.06.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), Zakona ojavnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SI. glasnik Bili", broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 04/3-14-2491/14 od 01.12.2014.godine, člana 57. Statuta općine Ilijaš, prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo)), br.20/09), u postupku javne nabavke roba Općinski načelnik je donio:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se ponuda za nabavku roba, mobilnog aparata od ponuđača: T.R."KAM-CONNECTING" vlasnika, Admina Kekića, sa sjedištem u Sarajevu, Ložionička 16 ,ID broj: 4301811150007,( u daljem tekstu: Ponuđač). Cijena nabavke je 1.600,00 KM, bez PDV-a, ponuđač nije PDV-e obveznik.

 

Član 2.

Sa ponuđačem iz člana 1. ove odluke nije obavezno zaključiti ugovor u pismenoj formi. Smatra se da je ugovorni odnos nastao izdavanjem narudžbenice od strane Ugovornog organa. Ugovorni organ će ispostaviti narudžbu ponuđaču za robe, iz člana 1. ove odluke. Ponuđač će obc. isporučiti u roku od 10 dana od dana prijema narudžbe i ispostaviti fakturu za izvršenu isporuku.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje isporučenu robu, iz člana 1. ove oduke, izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za zajedničke poslove.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04/3-14-1665/15 od 17.06.2015. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.600,00 KM.

U postupku po zahtjevu utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa članom 57. Statuta općine Ilijaš. Prijedlog za pokretanje postupka javne nabavke zasnovan je na pojedinačnoj, posebnoj odluci o pokretanju nabavke koja ni je predviđana Planom nabavki 2015.godinu, u skladu sa članom 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama. Nakon usvajanja budžeta, došlo je do realne potrebe za ovom vrstom nabavke. Vrijednost nabavke iz ove odluke će biti uključena u rebalans budžeta.

Pri donošenju Odluke, Općinski načelnik, se posebno rukovodio činjenicom, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Odsjek za investicije, pravilno i potpuno, dao ocjenu prispjele ponude, te da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom 0 javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima i internim aktima.

Odsjek za investicije je uzeo u obzir faktore kao što su: cijena, količina, kvalitet i vrijeme i period isporuke roba i si. te je izabrao ponuđača na način koji garantira najbolju razmjenu vrijednosti za novac.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te člana 5.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 04/3-14- 2491/14, od 01.12.2014.godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Nije propisana mogućnost ulaganja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Akif Fazlić dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: