Motorna vozila

Datum objave: 17.11.2020. 09:21 / Izvor: Akta.ba, 25.06.2020.

Broj: 02-01-02-9857 /20

Dana: 23.06.2020. godine

 

Na temelju članka 24. Zakona o unutarnjim poslovima („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/02, 6/03, 11/03 i 1/05) Ministar donosi

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju motornih vozila kao otpad

 

I.

Prihvata se preporuka Povjerenstva za prodaju motornih vozila kao otpad, iz Zapisnika o ocjeni ponuda broj: 02-02-11-9761/20 od 22.06.2020. godine i ugovor za prodaju motornih vozila kao otpad dodjeljuje se ponuđaču:

1. M.Z. COMPANY d.o.o. Mostar, Bišće polje bb.

 

II.

Ova odluka objaviti će se na web stranici ugovornog tijela.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javnog poziva.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

Javni poziv pokrenut je Odlukom o raspisivanju javnog poziva za prodaju motornih vozila u otpad broj: 02-01-11-8869/20 od 03.06.2020. godine.

Povjerenstvo za prodaju motornih vozila kao otpad imenovano je rješenjem broj: 02-01-34-16614/19 od 08.10.2019. godine.

Povjerenstvo za prodaju motornih vozila kao otpad, sačinilo je Zapisnik sa otvaranja ponuda dana 22.06.2020. godine i Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 02-02-11-9761/20 od 22.06.2020. godine na osnovu kojih je ugovorno tijelo utvrdilo da je Povjerenstvo blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu istih, o čemu je sačinilo gore spomenute zapisnike, iz kojih je utvrđeno slijedeće: da su se do roka određenog za dostavljanje ponuda, 4 ( četiri) ponuđača dostavila ponude i to:

1.     GARO COMPANY D.O.O.

2.     C.I.B.O.S. D.O.O.,

3.     M.Z. COMPANY D.O.O. 

4.     IN-IN COMPANY D.O.O.

- te da sve ponude prijavljenih ponuđača ispunjavaju zahtjeve od ugovornog tijela u formalno-pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu, tj. da su prihvatljive za ugovorno tijelo.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu pristiglih ponuda, u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora - „najviša cijena po kilogramu otkupa".

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa javnim pozivom.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke dozvoljen je prigovor u pisanoj formi od 15 dana računajući od dana kada je ponuđač primio odluku odnosno obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Prigovor se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Silvija Stahimira Kranjčevića b.b., 80101 Livno.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: